- Διαφήμιση -

Κατά 220.000 άτομα αυξήθηκε ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός της χώρας

Μεγάλωσε η "κρυφή ανεργία"

Αύξη­ση κατά 220.000 άτο­μα εμφά­νι­σε, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο οικο­νο­μι­κά μη ενερ­γός πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας μέσα σε ένα χρόνο.

Η   Ελλά­δα εμφα­νί­ζε­ται να έχει το δεύ­τε­ρο υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό απα­σχο­λου­μέ­νων που εργά­ζο­νται με παρα­τε­τα­μέ­νο ωρά­ριο, δηλα­δή από 49 ώρες και άνω, μετά την Τουρ­κία, και το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό μισθω­τών στην Ε.Ε. που εργά­ζο­νται Σάβ­βα­το και Κυριακή

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εργα­σία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.