- Διαφήμιση -

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ

της Ανα­στα­σί­ας Γεωργοπούλου

Η προ­βο­λή  των πνευ­μα­τι­κών προ­σω­πι­κο­τή­των της Κεφα­λο­νιάς, κάθε επο­χής, απο­τε­λεί ψηφί­δα στο μεγά­λο μωσαϊ­κό της προ­σφο­ράς του Ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού στον ευρύ­τε­ρο  Ευρωπαϊκό.

Απο­τε­λεί, επί­σης, συμ­βο­λή στην ενί­σχυ­ση της ιστο­ρι­κής αυτο­συ­νει­δη­σί­ας των Κεφαλ­λο­νι­τών και της αίσθη­σης χρέ­ους των σύγ­χρο­νων πνευ­μα­τι­κών ανθρώ­πων του τόπου μας να συνε­χί­σουν τη μακρά παρά­δο­ση προ­σή­λω­σης στην επι­στή­μη, στην τέχνη  και εν γένει στον  ανθρωπισμό.

Θαυ­μά­σιο αφιέ­ρω­μα στη δρά­ση  σημα­ντι­κών Κεφαλ­λή­νων θα βρεί­τε στα: eptanisiaka.blogpost.com «Κεφαλ­λο­νί­τες που διέ­πρε­ψαν στη Ρωσία»,istorianet.wordpress.com “ o «λησμο­νη­μέ­νος» Κεφαλ­λο­νί­της ιστο­ρι­κός Γερά­σι­μος Μαυ­ρο­γιάν­νης», ενώ οι θαυ­μά­σιες πρω­το­βου­λί­ες και οι ενδια­φέ­ρου­σες συζη­τή­σεις-ομι­λί­ες ‚τις οποί­ες διορ­γα­νώ­νει η Ιακω­βά­τειος Βιβλιο­θή­κη, ικα­νο­ποιούν με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο τις παρα­πά­νω ανάγκες.

 

Αξί­ζει, επί­σης, να μνη­μο­νεύ­σου­με την πολύ αξιό­λο­γη περιο­δι­κή έκδο­ση του Συν­δέ­σμου Ελλή­νων Φιλο­λό­γων Κεφα­λο­νιάς και Ιθά­κης «ΚΥΜΟΘΟΗ» που περι­λαμ­βά­νει κεί­με­να ‚τα οποία σχε­τί­ζο­νται με την ελλη­νι­κή γλώσ­σα και λογο­τε­χνία, την αρχαία ελλη­νι­κή γραμ­μα­τεία, την ιστο­ρία, τη λαο­γρα­φία κ.α.

Κορυ­φαία είναι και η  συμ­βο­λή  των «Κεφαλ­λη­νια­κών Χρο­νι­κών»  στην στα­χυο­λό­γη­ση και ανά­δει­ξη του πολυ­ποί­κι­λου πολι­τι­στι­κού απο­θέ­μα­τος Κεφαλ­λο­νι­τών δημιουρ­γών . Η εν λόγω, αξιό­λο­γη και βρα­βευ­θεί­σα περιο­δι­κή επι­στη­μο­νι­κή έκδο­ση της Εται­ρεί­ας Κεφαλ­λη­νια­κών Ιστο­ρι­κών Ερευ­νών, της οποί­ας διευ­θυ­ντής συντά­ξε­ως  είναι ο ακα­τα­πό­νη­τος θερά­πων της ιστο­ρι­κής επι­στή­μης κ. Γεώρ­γιος  Μοσχό­που­λος, εντυ­πω­σιά­ζει για την αρτιό­τη­τα της οργα­νω­τι­κής της δομής, την πλη­ρό­τη­τα και μεθο­δι­κό­τη­τα στην παρου­σί­α­ση των πονη­μά­των ‚τα οποία εμπε­ριέ­χο­νται σε αυτήν.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.