- Διαφήμιση -

Αστυνομικός συνελήφθη για απάτη σε βάρος δανειοληπτών

Αστυ­νο­μι­κός εξα­πα­τού­σε ανυ­πο­ψί­α­στους πολί­τες που σκό­πευαν σε εξω­δι­κα­στι­κό μηχα­νι­σμό. Χει­ρο­πέ­δες και βαριές κατη­γο­ρί­ες σε βάρος του αστυ­νο­μι­κού και του συνερ­γά­τη του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Εγκλη­μα­το­λο­γία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.