- Διαφήμιση -

ΕΦΚΑ: Ενας γραφειοκρατικά δυσκίνητος και κοινωνικά ανάλγητος Οργανισμός

Παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης για ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ η κατάσταση παραμένει άκρως προβληματική.  Ο ΕΦΚΑ παραμένει ένα μνημείο γραφειοκρατικής δυσκινησίας και ατιμώρητης αναλγησίας των ανευθυνο-υπεύθυνων υπαλλήλων. 
Αλιεύσαμε από το facebook την παρακάτω καταγγελία όπου με την συναίνεση του καταγγέλλοντα την μεταφέρουμε αυτούσια στο hellas2day.gr Το ύφος και η αγανάκτηση του  κειμένου δικαιολογούνται  από έναν άνθρωπο με αναπηρία όπου το κράτος τον οδηγεί σε απόγνωση.

 

 Vassilios Ketsekiulafis 23-12-2023

’….Υπουργάρα μου… πόσο όμορφα τα λες! «Αντί να πάει ο πολίτης στο κράτος… έρχεται το κράτος στον πολίτη! Τέρμα η ταλαιπωρία!»
Με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ… περνάω ΜΟΛΙΣ τον τρίτο μήνα χωρίς να μου έχει καταβληθεί η σύνταξή μου…
5 (ΠΕΝΤΕ) ΜΗΝΕΣ κρατάει μέχρι στιγμής η διαδικασία παράτασης της συνταξιοδότησής μου, σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο και αναβαθμισμένο περιβάλλον, όπου οι παρατάσεις πλέον δίνονται υποτίθεται αυτόματα!
Ντράπηκε και η ντροπή μαζί σας…”
 

 Vassilios Ketsekiulafis  22-12-2023

 ‘.….Είναι να αγα­να­κτεί κανείς με τις οργου­ε­λια­νές κατα­στά­σεις που βιώ­νου­με καθη­με­ρι­νά σε αυτό το «κρά­τος» παρω­δία. Όση γαϊ­δου­ρι­νή υπο­μο­νή κι αν κάνει κανείς, πάντα θα υπάρ­χει κάποια κρα­τι­κή υπη­ρε­σία που θα του υπεν­θυ­μί­ζει ότι τελι­κά δεν είναι τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από ένα υπο­δε­έ­στε­ρης κατη­γο­ρί­ας τρι­το­κλα­σά­το ανθρω­πό­μορ­φο ον, που στε­ρεί­ται κάθε είδους και κάθε μορ­φής δικαιώματος.

Στο χαμαι­τυ­πείο λοι­πόν αυτό, όπου κανείς από τους ανεύ­θυ­νους ανί­κα­νους και άσχε­τους συστη­μι­κούς ρου­σφε­το­α­πο­δέ­κτες καρε­κλο­κέ­νταυ­ρους δεν υπο­χρε­ού­ται να απο­λο­γη­θεί ή έστω να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες των πρά­ξε­ών του, ενώ συνε­χώς ρίχνει το φταί­ξι­μο σε άλλους, ποσώς θα ενδια­φερ­θεί κανείς τους για το αν ζεις ή αν πεθαί­νεις. Για­τί το μόνο που τους ενδια­φέ­ρει είναι μη τυχών και ξεβολευτούν.

Σήμε­ρα θα σας μιλή­σω για τον δαι­δα­λώ­δη γρα­φειο­κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό του «ανα­νε­ω­μέ­νου και εκσυγ­χρο­νι­σμέ­νου» ΕΦΚΑ. Παρα­κά­τω μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε προ­σω­πι­κή μου επι­στο­λή στον ΕΦΚΑ της 06.12.2023, η οποία έχει ως εξής:

««««Κυρί­ες, Κύριοι,

Με την παρού­σα αιτού­μαι για τους παρα­κά­τω καθα­ρά ανθρω­πι­στι­κούς λόγους την επί­σπευ­ση της δια­δι­κα­σί­ας παρά­τα­σης της συντα­ξιο­δό­τη­σής μου.

Σύντο­μο Ιστορικό

Η προη­γού­με­νη περί­ο­δος συντα­ξιο­δό­τη­σής μου ήταν από 01.11.2021 έως 31.10.2023.

25.07.2023 παρα­δό­θη­κε ο φάκε­λος για το ΚΕΠΑ, κάτι παρα­πά­νω από 3 μήνες δηλα­δή, πριν την λήξη της προη­γού­με­νης περιό­δου συνταξιοδότησης.

Καθώς για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα δεν έλα­βα καμία ενη­μέ­ρω­ση, απευ­θύν­θη­κα στο Κέντρο Κοι­νό­τη­τας Γαστού­νης, όπου είχα αιτη­θεί την νέα εξέ­τα­ση από ΚΕ.Π.Α. Εκεί οι υπάλ­λη­λοι επι­κοι­νώ­νη­σαν με το ΚΕ.Π.Α. στον Πύρ­γο-Ηλεί­ας και λάβα­με την απά­ντη­ση ότι 17.11.2023 θα περ­νού­σα από την επιτροπή.

Ρώτη­σα για το αν θα πλη­ρω­νό­μουν τον Νοέμ­βριο και η καθη­συ­χα­στι­κή απά­ντη­ση ήταν ότι: «συνή­θως οι παρα­τά­σεις συντα­ξιο­δό­τη­σης εδώ και 3 χρό­νια περί­που γίνο­νται αυτό­μα­τα…» και ότι δεν χρειά­ζε­ται να ανη­συ­χώ. Ότι αυτό συνέ­βαι­νε λόγω covid-19, πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα μόλις στις 04.12.2023 σε τηλε­φω­νι­κή μου συνο­μι­λία με το 1555.

30.10.2023 δεν έλα­βα την σύντα­ξη «Νοεμ­βρί­ου 2023».

02.11.2023 πήγα στον ΕΦΚΑΙΚΑ – Αμα­λιά­δας Τμή­μα Συντά­ξε­ων Παρο­χών. Εκεί μου είπε η υπάλ­λη­λος, αφού είχε επι­κοι­νω­νή­σει πρώ­τα με τα κεντρι­κά στον Πύρ­γο για την υπό­θε­σή μου, ότι μόλις βγει η από­φα­ση του ΚΕΠΑ, να την παρα­δώ­σω στο Τμή­μα Συντά­ξε­ων Παρο­χών στον Πύρ­γο, μήπως και κατα­φέ­ρου­με να πλη­ρω­θώ τέλη Νοεμ­βρί­ου τον «Δεκέμ­βριο 2023».

Πράγ­μα­τι 17.11.2023 πέρα­σα από την επι­τρο­πή ΚΕΠΑ και το πρωί 21.11.2023 ενη­με­ρώ­θη­κα ότι βγή­κε η από­φα­ση. Πήγα την ίδια μέρα, την παρέ­λα­βα και την κατέ­θε­σα άμε­σα στο Τμή­μα Συντά­ξε­ων Παρο­χών στον Πύρ­γο. Δυστυ­χώς όμως δεν κατά­φε­ρα να λάβω ούτε την σύντα­ξη «Δεκεμ­βρί­ου 2023».

29.11.2023 ξανα­πή­γα στον Πύρ­γο να ενη­με­ρω­θώ για την περί­πτω­σή μου. Εκεί μου είπαν πως θα επι­κοι­νω­νή­σουν με τον ΕΦΚΑ που άνη­κα πρό­τε­ρα στην Αθή­να, ενώ ταυ­τό­χρο­να θα έπρε­πε να αιτη­θώ στην Αμα­λιά­δα την μετα­φο­ρά του φακέ­λου μου από την Αθή­να, πράγ­μα που έκα­να την ίδια ημέρα.

Κυρί­ες, Κύριοι,

Πριν από 2 χρό­νια (06.11.2021) απε­βί­ω­σε η σύντρο­φός μου Α.Π. με την οποία είχα­με απο­κτή­σει μία κόρη, η οποία σήμε­ρα είναι 12 ετών, και πηγαί­νει στην Α’ Γυμνασίου.

Απο­τε­λού­με δηλα­δή μονο­γο­νεϊ­κή οικογένεια.

Το παι­δί έχει 40 μοί­ρες σκο­λί­ω­ση (κηδε­μό­νας 800 €), προ­γνα­θι­σμό και ανά­γκη από ορθο­δο­ντι­κή παρα­κο­λού­θη­ση (προ­κα­τα­βο­λή 500 € και συνο­λι­κό κόστος που θα ξεπε­ρά­σει τα 4.500 €).

Τέλη Σεπτεμ­βρί­ου, έπα­θα κολι­κό στον αρι­στε­ρό νεφρό… μου εμφα­νί­στη­κε ζάκ­χα­ρο… και είμαι υπο­χρε­ω­μέ­νος να υπο­βλη­θώ σε διά­φο­ρες εξε­τά­σεις… επι­σκέ­ψεις για­τρών και αγο­ρά επι­πρό­σθε­των φαρ­μά­κων, τις οποί­ες δεν μπο­ρώ να πραγ­μα­το­ποι­ή­σω και ανα­γκά­ζο­μαι συνε­χώς να αναβάλλω.

Δεν έχω άλλες πηγές εσό­δων, ενώ εκτός από τους πάγιους μηνιαί­ους λογα­ρια­σμούς (φρο­ντι­στή­ριο αγγλι­κών, ρεύ­μα, τηλέ­φω­νο κ.λπ.), προ­στέ­θη­καν και τα προ­α­να­φε­ρό­με­να έξοδα.

Δύο μήνες τώρα με επι­πρό­σθε­τα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, ένα παι­δί και δίχως χρή­μα­τα, η δια­βί­ω­ση καθί­στα­ται απα­γο­ρευ­τι­κή, καθώς βιώ­νου­με έναν καθό­λα άδι­κο (καθώς εγώ έκα­να ό,τι μου ζητή­θη­κε και μέσα στα απαι­τού­με­να χρο­νι­κά πλαί­σια) και εφιαλ­τι­κό αγώ­να επιβίωσης.

Για τους καθα­ρά ανθρω­πι­στι­κούς αυτούς λόγους σας παρα­κα­λώ θερ­μά αν γίνε­ται να επι­σπεύ­σε­τε την δια­δι­κα­σία της Παρά­τα­σης της Συντα­ξιο­δό­τη­σής μου, ώστε να μην χαθεί και τρί­τος μήνας (σύντα­ξη Ιανουα­ρί­ου 2024).»»»»

Σήμε­ρα 21.12.2023 έγι­ναν οι πλη­ρω­μές των συντά­ξε­ων του Ιανουα­ρί­ου 2024. Για μαντέψ­τε! Εκτός από ευχο­λό­για… πήρα από τα τρία το μακρύτερο.

Στην ψηφια­κή επο­χή που ζού­με όπου όλα γίνο­νται πλέ­ον ηλε­κτρο­νι­κά… πόσο δύσκο­λο λέτε να είναι η έγκρι­ση της παρά­τα­σης μιας συνταξιοδότησης;

Αγα­πη­τοί υπάλ­λη­λοι του ΕΦΚΑ, που χει­ρί­ζε­στε εδώ και 5 μήνες, με τέτοιο επαγ­γελ­μα­τι­σμό και ανθρω­πι­σμό την υπό­θε­σή μου, σας εύχο­μαι Καλά Χρι­στού­γεν­να και ευτυ­χι­σμέ­νος ο νέος χρό­νος μαζί με τους αγα­πη­μέ­νους σας, στη ζέστη και τα πλου­σιο­πά­ρο­χα τρα­πέ­ζια σας! Και προς Θεού μη λεί­ψει τίπο­τα και χαλά­σει η βόλε­ψή σας!

Δυστυ­χώς εγώ δεν θα μπο­ρέ­σω αυτά τα Χρι­στού­γεν­να να προ­σφέ­ρω κάτι στο παι­δί μου! Δεν πει­ρά­ζει όμως… συνη­θι­σμέ­να τα βου­νά από τα χιό­νια! Άλλω­στε όλα αυτά με κάνουν πιο δυνα­τό.

Με αυτό τον τρό­πο το σύστη­μα ωθεί τους πολί­τες είτε στην αυτο­χει­ρία, είτε στο έγκλημα!”

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.