- Διαφήμιση -

Εφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Εγκληματολογίας Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Εφυ­γε από τη ζωή στις 26.1.2024 ο  δια­κε­κρι­μέ­νος καθη­γη­τής εγκλη­μα­το­λο­γί­ας Ιάκω­βος Φαρ­σε­δά­κης. Ενας πραγ­μα­τι­κά ξεχω­ρι­στός και προι­κι­σμέ­νος άνθρω­πος που δίδα­ξε, ενέ­πνευ­σε, υπο­στή­ρι­ξε γενιές φοι­τη­τών και νέων επι­στη­μό­νων. Με την δρά­ση , την βαθειά πνευ­μα­τι­κή καλ­λιέρ­γεια, την  επι­στη­μο­νι­κή ευρύ­τη­τα, την ευγέ­νεια, την ταπει­νό­τη­τα και την αξιο­πρέ­πειά του κέρ­δι­σε τον σεβα­σμό και την αγά­πη όλων όσων τον γνώρισαν.

Ο Ιάκω­βος Φαρ­σε­δά­κης  αφή­νει ανε­ξί­τη­λο το στίγ­μα του στον κόσμο των ανθρω­πι­στι­κών, κοι­νω­νι­κών και νομι­κών επι­στη­μών. Υπήρ­ξε εξέ­χου­σα προ­σω­πι­κό­τη­τα,  προ­σέ­φε­ρε πολ­λά στην Εγκλη­μα­το­λο­γία και έτυ­χε μεγά­λης ανα­γνώ­ρι­σης σε εθνι­κό και διε­θνές επίπεδο.

Δια­τέ­λε­σε, κατ’ επα­νά­λη­ψη, Πρό­ε­δρος του Τμή­μα­τος Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Διευ­θυ­ντής του Τομέα Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας επί 20ετία και πλέ­ον, και ήταν ο ιδρυ­τής του Μετα­πτυ­χια­κού Προ­γράμ­μα­τος Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας. Δίδα­ξε, επί­σης, στην Αμε­ρι­κή και στην Ευρώ­πη, ως Επι­σκέ­πτης Καθη­γη­τής, σε 12 από τα πιο φημι­σμέ­να Πανε­πι­στή­μια . Ίδρυ­σε τη Νομι­κή Σχο­λή του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου και δια­τέ­λε­σε πρώ­τος Κοσμή­τωρ της. Δύο φορές Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας, έχει τύχει πολ­λών τιμη­τι­κών δια­κρί­σε­ων, με κορυ­φαία την τελευ­ταία (2016) βρά­βευ­σή του από την εδρεύ­ου­σα στη Γενεύη Διε­θνή ‘Ενω­ση Εγκλη­μα­το­λό­γων, η οποία του απέ­νει­με το ανώ­τα­το στις Κοι­νω­νι­κές Επι­στή­μες «Βρα­βείο Beaumont-Tocqueville» για τη συνο­λι­κή προ­σφο­ρά του στην επιστήμη.
Βιο­γρα­φι­κό του εκλι­πό­ντος: https://criminology.panteion.gr/…/pharsedakes-iakobos

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.