- Διαφήμιση -

Η άνοδος της παιδικής εγκληµατικότητας: τα παιδιά ως συµβολικά οχήµατα µιας άρρωστης κοινωνίας

Η νεα­νι­κή παρα­βα­τι­κό­τη­τα είναι ένα φαι­νό­με­νο που ανα­πτύσ­σε­ται στην παι­δι­κή προς εφη­βι­κή ηλι­κία και ανα­φέ­ρε­ται σε συμπε­ρι­φο­ρές και πρά­ξεις παρέκ­κλι­σης ή σε ένα σύνο­λο συμπε­ρι­φο­ρών που απο­μα­κρύ­νο­νται από τις κοι­νω­νι­κές νόρ­μες, µμέ­σα από την παρα­βί­α­ση των οποί­ων, οι νέοι εκφρά­ζουν την ανά­γκη υπέρ­βα­σης για την από­κτη­ση ταυ­τό­τη­τας µμέ­σα στην κοινωνία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.