- Διαφήμιση -

Η Κεραμέως αποδομεί το κεντρώο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας

Καταργεί τα Μαθήματα Δημοκρατίας στο Λύκειο

του Χάρη Στεργίου

Αν και νομι­κός η ίδια, με ανα­γνω­ρι­σμέ­νες σπου­δές στο εξω­τε­ρι­κό επι­τί­θε­νται στα Μαθή­μα­τα Δημο­κρα­τί­ας (που και η ίδια διδά­χθη­κε)  με περισ­σή μνη­σι­κα­κία και ιστο­ρι­κή  αγνω­σία. Μόνο οι εχθροί της Δημο­κρα­τί­ας θα τολ­μού­σαν κάτι τέτοιο. Εχο­ντας από πέρυ­σι αφο­πλί­σει την ανά­πτυ­ξη δημο­κρα­τι­κών αντα­να­κλα­στι­κών στη Β Λυκεί­ου καταρ­γώ­ντας τα μαθή­μα­τα της Πολι­τι­κής Παι­δεί­ας (Σύγ­χρο­νος Κόσμος) και των Βασι­κών Αρχών των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών  προ­χω­ρά φέτος τον Σεπτέμ­βριο  και στην κατάρ­γη­ση της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, όχι μόνο ως μάθη­μα κατεύ­θυν­σης αλλά ολο­σχε­ρώς από το Λύκειο, αγνο­ώ­ντας τη σύγ­χρο­νη εκπαι­δευ­τι­κή πραγματικότητα.

Στη πάλαι πότε Σοβιε­τι­κή Ενω­ση η Κοι­νω­νιο­λο­γία χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν «αστι­κή επι­στή­μη» και δεν διδα­σκό­ταν. Στην Ελλά­δα του 2021 για τους ακρι­βώς αντί­θε­τους λόγους η Κοι­νω­νιο­λο­γία καταρ­γεί­ται. Δια­φο­ρε­τι­κές ιστο­ρι­κές κατα­στά­σεις, ίδια μυαλά.

Η Κοι­νω­νιο­λο­γία είναι ένα μάθη­μα Ελευ­θε­ρί­ας. Μαζί με το μάθη­μα της Πολι­τι­κής Παι­δεί­ας ανα­πτύσ­σουν στους νέους μας  κρι­τι­κή σκέ­ψη και τους κρα­τούν σε δημο­κρα­τι­κή εγρή­γορ­ση. Είναι μια δημο­κρα­τι­κή θωρά­κι­ση της Πολι­τεί­ας απέ­να­ντι στους κάθε λογής εχθρούς της ακραί­ους, δημα­γω­γούς, λαϊ­κι­στές.  Αν δεν θέλου­με να ανα­ρω­τό­μα­στε ως κοι­νω­νία  για την άνο­δο των ακραί­ων ας βάλου­με τέλος  σε αυτή την αντιεκ­παι­δευ­τι­κή φάρσα.

Για­τί άλλο είναι να μην σου αρέ­σει το συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο κι άλλο να απε­χθά­νε­σαι την Κοι­νω­νιο­λο­γία, την Πολι­τι­κή Επι­στή­μη   και τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες εν γένει. Τότε αν αυτό συμ­βαί­νει  και αφο­πλί­ζεις τη Δημο­κρα­τία στο  Λύκειο είσαι πολι­τι­κά επι­κίν­δυ­νος για την Πολι­τεία και  για την Δημοκρατία.

Η πολι­τι­κή «πονά­ει δόντι, κόβει κεφά­λι» είναι μια αστεία και μικρό­θω­ρη  πολι­τι­κή. Το ερώ­τη­μα είναι, αν με όλα αυτά συμ­φω­νεί ο πρω­θυ­πουρ­γός και αν έχει κατα­λά­βει το αντί­τι­μο μιας τέτοιας πολι­τι­κής  και το αντί­κτυ­πο που θα έχει για το προ­φίλ  του αλλά και για το κυβερ­νών κόμμα.

Ιδω­μεν!

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κοι­νω­νιο­λο­γία σήμε­ρα Sociology today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.