- Διαφήμιση -

ΑΛΒΑΝΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ”

Βιβλιο­κρι­τι­κή

του Χαρά­λα­μπου Στέρτσου

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

Ο Ραϊ­μόν­δος Αλβα­νός έχει έναν ιδιαί­τε­ρο τρό­πο να σε κάνει να αγα­πή­σεις την Ιστο­ρία μέσα από το βιβλίο του. Καθη­γη­τής Δημό­σιας Ιστο­ρί­ας, ο ίδιος,  γνω­ρί­ζει πως να εκλαϊ­κεύ­ει τον λόγο της κάνο­ντάς την κατα­νοη­τή και χρή­σι­μη στο ευρύ κοι­νό.  Λειαί­νο­ντας την ακα­δη­μαϊ­κή εκφο­ρά του ιστο­ρι­κού λόγου απλου­στεύ­ει χωρίς να υπο­νο­μεύ­ει την ιστο­ρι­κή γνώ­ση. Η ανα­γκαιό­τη­τα εντρύ­φη­σης στην Ιστο­ρία γίνε­ται αντι­λη­πτή από τις πρώ­τες σελί­δες του βιβλί­ου.  Ο συγ­γρα­φέ­ας μας μετα­φέ­ρει στα βιώ­μα­τά του και τους τρό­πους με τους οποί­ους κοι­νώ­νη­σε τα ίδια γεγο­νό­τα σε ανθρώ­πους με δια­φο­ρε­τι­κές προ­σλαμ­βά­νου­σες και προ­κα­τα­λή­ψεις στο Πάρ­κο Εθνι­κής Συμ­φι­λί­ω­σης κοντά στο Νεστό­ριο. Μιλώ­ντας για τον Εμφύ­λιο μας καθο­δη­γεί στη κατα­νό­η­ση του ίδιου του ανθρώ­που που νοη­μα­το­δο­τεί την ύπαρ­ξή του μέσα από ταυ­το­τι­κές εγχα­ρά­ξεις. Η συγκρό­τη­ση, όχι ενός επί­ση­μου αφη­γή­μα­τος, αλλά η δια­τύ­πω­ση επι­στη­μο­νι­κών προ­σεγ­γί­σε­ων με την κατάλ­λη­λη μεθο­δο­λο­γία παρα­μέ­νει η στό­χευ­ση του βιβλίου.

Η επι­και­ρό­τη­τα των Πανελ­λα­δι­κών και το θέμα της Έκθε­σης δανει­σμέ­νο από το βιβλίο αυτό σίγου­ρα το οδή­γη­σε στα ευπώ­λη­τα θέτο­ντας το ερώ­τη­μα: «Για­τί αξί­ζει να μαθαί­νου­με Ιστο­ρία;» Η σύμ­πτω­ση μιας εκπαι­δευ­τι­κής συγκυ­ρί­ας μας κάνει να συνει­δη­το­ποιού­με ότι η Ιστο­ρία είναι οι μνή­μες μας, οι κανό­νες μας, οι συμ­φω­νί­ες μας και οι πρά­ξεις μας που δημιούρ­γη­σαν γεγο­νό­τα που μας ορί­ζουν έως σήμε­ρα. Η ανα­το­μία του παρελ­θό­ντος μας είναι πεπρω­μέ­νο σε όλα τα επί­πε­δα ακό­μα και όταν αυτό το αγνοούμε!

Περιε­χό­με­να
Εισα­γω­γή
Ταυ­τό­τη­τα και μνήμη
Λίγα λόγια για μένα
Για­τί να μαθαί­νου­με ιστορία;
Κεψά­λαιο 1: Η περί­ο­δος από τους Βαλ­κα­νι­κούς πολέ­μους μέχρι το 1940
Βαλ­κα­νι­κοί πόλε­μοι και Α’ Παγκό­σμιος πόλεμος
Η κατα­στρο­φή του 1922
Η Αγρο­τι­κή Μεταρρύθμιση
Ο Μεσο­πό­λε­μος
Η δικτα­το­ρία του Μεταξά
Ελλη­νοϊ­τα­λι­κός και ελλη­νο­γερ­μα­νι­κός πόλεμος
Κεφά­λαιο 2: Κατο­χή και πρώ­τος Εμφύλιος
Η εμφά­νι­ση της Αντίστασης
Τα Τάγ­μα­τα Ασφαλείας
Η απε­λευ­θέ­ρω­ση
Ο ρόλος της Αγγλίας
Τα Δεκεμ­βρια­νά
Η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή οπτική
Η οπτι­κή της Αριστεράς
Ποιος φταί­ει;
Τα δύο πρό­σω­πα του ΕΑΜ
ΕΑΜ και κράτος
Περιο­δο­λό­γη­ση
Η σύγκρου­ση για την εξουσία
Η σημα­σία της δικτα­το­ρί­ας Μεταξά
Η σημα­σία της οικονομίας
Κεφά­λαιο 3: Ο κυρί­ως εμφύ­λιος πόλεμος
Οι εκλο­γές του 1946
Το δημο­ψή­φι­σμα για το βασιλιά
Το μνη­μείο για τους πεσό­ντες χωρο­φύ­λα­κες κοντά στο Πάρκο
Η πρώ­τη φάση του Εμφυλίου
Φταί­νε οι ξένοι για τον Εμφύλιο;
Ο ψυχρός πόλεμος
Το σχέ­διο Λίμνες και η κυβέρ­νη­ση Σοφούλη
Το «παι­δο­μά­ζω­μα»
Η μάχη του Γράμμου
Οι βόμ­βες Ναπάλμ
Για­τί νίκη­σε ο ΕΣ τον Εμφύ­λιο πόλεμο;
Ο πόλε­μος της επικοινωνίας
Το Μακε­δο­νι­κό ζήτημα
Απο­λο­γι­σμός
Μετά τον Εμφύλιο
Ο πόλε­μος της μνήμης
Κεφά­λαιο 4: Η πρό­κλη­ση της συμφιλίωσης
Η κοι­νω­νι­κή κατα­σκευή του παρελθόντος
Ο Εμφύ­λιος ως παρά­δειγ­μα συγκρουό­με­νων κατα­σκευών του παρελθόντος
Αλλά­ζου­με τον εαυ­τό μας για να αλλά­ξου­με τον κόσμο
Τι είναι η συμφιλίωση;
Ποιο είναι το μέλλον;
Είναι η βία η μαμή της ιστορίας;
Σχε­τι­κά με τη βιβλιογραφία
Υ.Γ Το βιβλίο του Ραϋ­μόν­δου Αλβα­νού “Ο Ελλη­νι­κός Εμφύ­λιος” είναι για έβδο­μη συνε­χή εβδο­μά­δα δεύ­τε­ρο σε πωλή­σεις στη σελί­δα του μεγα­λύ­τε­ρου βιβλιο­πω­λεί­ου της χώρας, της Πολι­τεί­ας. Δεύ­τε­ρο ανά­με­σα σε 23307 βιβλία στην κατη­γο­ρία Ιστο­ρία, Ανθρω­πο­λο­γία, Εθνολογία!

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.