- Διαφήμιση -

Σκαντζόχοιροι σε χειμερία νάρκη

Είναι Νοέμ­βριος, η περί­ο­δος χει­με­ρί­ας νάρ­κης του σκαντζόχοιρου.
Αν βρεί­τε “νεκρό” σκαν­τζό­χοι­ρο, μην τον θάψε­τε, μην τον πετά­ξε­τε στα σκου­πί­δια, μπο­ρεί να είναι σκαν­τζό­χοι­ρος σε χει­με­ρία νάρκη.
Οι σκαν­τζό­χοι­ροι πέφτουν σε χει­με­ρία νάρ­κη από Νοέμ­βριο έως Μάρ­τιο, συνή­θως σκά­βουν για ασφά­λεια αλλά καθώς έχου­με λιγό­τε­ρους χώρους πρα­σί­νου, θάμνους ή δάση μπο­ρού­με να τον βρού­με οπου­δή­πο­τε. Κάποιος μπο­ρεί να έρθει στο σπί­τι σας ανα­ζη­τώ­ντας ασφά­λεια και ζεστα­σιά για να πέσει σε χει­με­ρία νάρ­κη, κάποιοι εξα­ντλού­νται τόσο από την ανα­ζή­τη­ση που απο­κοι­μού­νται στα πιο παρά­ξε­να μέρη όπως στην άκρη του δρό­μου. Αν είναι σε μέρος που κιν­δυ­νεύ­ει τοπο­θε­τή­στε τον σε ένα χαρ­τό­κου­το σε στε­γνό, ασφα­λές και ήσυ­χο μέρος. Όταν πέφτει σε χει­με­ρία νάρ­κη ο καρ­δια­κός ρυθ­μός του και η συνο­λι­κή λει­τουρ­γία του σώμα­τός του επι­βρα­δύ­νε­ται ως ένας τρό­πος εξοι­κο­νό­μη­σης ενέργειας.
Οι σκαν­τζό­χοι­ροι είναι είδος υπό εξα­φά­νι­ση και προ­στα­τεύ­ο­νται από το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα 67/1981 και από το Κόκ­κι­νο Βιβλίο (ως ενδη­μι­κό υπο­εί­δος του ελλη­νι­κού χώρου), είναι εντε­λώς ακίν­δυ­νοι και είναι πολύ σημα­ντι­κοί στο οικο­σύ­στη­μά μας.
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.