- Διαφήμιση -

Στις φλόγες η Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες και οι όμορες περιοχές. Κίνδυνος υδροδότησης στην Ανατολική Αττική

Πολ­λα­πλά μέτω­πα φωτιάς σε συν­δυα­σμό με τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες έχουν δημιουρ­γή­σει συν­θή­κες κόλα­σης στη περιο­χή. Πολ­λά σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις έχουν καεί και δημό­σιες υπο­δο­μές έχουν κατα­στρα­φεί. Με το φως της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται να ελεγ­χθεί αλλά  και να εκτι­μη­θεί καλύ­τε­ρα η κατά­στα­ση. Ως τότε κατα­βάλ­λο­νται υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες για το σβή­σι­μό της.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.