- Διαφήμιση -

Αρχαιλογικό μουσείο Πάρου: Πανσέληνος με συναυλία αρχαιοελληνικής λύρας

Παρασκευή 12 Αυγούστου στις 20.30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παροικία

Η αρχαία ελλη­νι­κή λύρα, υπήρ­ξε το «εθνι­κό» όργα­νο των αρχαί­ων Ελλή­νων για περισ­σό­τε­ρο από μια χιλιε­τία. Παρό­τι χάθη­κε για πάνω από 1.600 χρό­νια, επη­ρέ­α­σε τη μου­σι­κή δημιουρ­γία στην Ευρώ­πη καθώς και στην Εγγύς Ανατολή.Σήμερα, διεκ­δι­κεί τη θέση της στο πάν­θε­ον των παρα­δο­σια­κών οργάνων της Ελλάδας.Στο πλαί­σιο αυτό, ο Δήμος Πάρου σας προ­σκα­λεί σε μία ονει­ρι­κή βρα­διά, κάτω από την αυγουστιάτικη παν­σέ­λη­νο, για να ταξιδέψουμε με τους μαγι­κούς ήχους των χορ­δών της.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.