- Διαφήμιση -

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης: Εθελοντική αιμοδοσία

Ο Δήμος Λαγκα­δά σε συνερ­γα­σία με τον σύλ­λο­γο γονέ­ων και κηδε­μό­νων του 1ου Γυμνα­σί­ου Λαγκα­δά, πραγ­μα­το­ποιεί εθε­λο­ντι­κή αιμο­δο­σία την Τετάρ­τη 15 Σεπτεμ­βρί­ου 2021 και ώρα 09:30 έως 13:30 στο κλει­στό Δημο­τι­κό γυμνα­στή­ριο Λαγκα­δά “παρα­πλεύ­ρως πολι­τι­στι­κού κέντρου Μπίλλειο”.

Η αιμο­δο­σία θα γίνει μόνο κατό­πιν ραντεβού.

Τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας 23940 24186 ή 23940 20802.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Υγεία σήμε­ρα Health today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.