- Διαφήμιση -

Σκιάθος: Θερινά Σχολεία

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 26 Αυγ 2021 έως 4 Σεπ 2021

Ελλη­νι­κή Φιλο­σο­φία: Αρχαία – Βυζα­ντι­νή – Νεώ­τε­ρη – Σύγχρονη

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ — Τμή­μα Πολι­τι­σμι­κής Τεχνο­λο­γί­ας και Επικοινωνίας
26 Αυγ 2021 έως 4 Σεπ 2021
Σκιά­θος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας, Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας, Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΔΙ.Π, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας, Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, PhD. Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας, “St. Kliment Ohridsky” Πανε­πι­στή­μιο Σόφιας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, Master’s Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φι­κών και Κοι­νω­νι­κών Σπου­δών, Πανε­πι­στή­μιο Κρήτης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Master’s Φιλο­σο­φί­ας, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας – Παι­δα­γω­γι­κής και Ψυχο­λο­γί­ας (Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας), Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.

To Θερι­νό Σχο­λείο απευ­θύ­νε­ται σε όλους! Η Ελλά­δα, ως πατρί­δα της Φιλο­σο­φί­ας, γιορ­τά­ζει φέτος τα 200 χρό­νια από την Επα­νά­στα­ση του 1821. Είναι μια καλή ευκαι­ρία να ανα­στο­χα­στού­με πάνω στο παρελ­θόν και το μέλ­λον της «Ελλη­νι­κής Φιλο­σο­φί­ας», μελε­τώ­ντας το πλού­σιο περιε­χό­με­νο των ερω­τη­μά­των και ιδε­ών, από τους Προ­σω­κρα­τι­κούς μέχρι σήμε­ρα. Εκπαι­δευ­τι­κοί, φοι­τη­τές (προ­πτυ­χια­κοί – μετα­πτυ­χια­κοί) και γενι­κώς, όποιος/α έχει φιλο­σο­φι­κές ανη­συ­χί­ες, είναι ευπρόσδεκτος/η.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εκπαί­δευ­ση σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.