- Διαφήμιση -

Αργοστόλι: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ Υποψήφιος Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων

Για τα Μου­σο­πο­ρια­ρά­τα που ονει­ρευό­μα­στε.

Με αίσθη­μα ευθύ­νης και βαθιά γνώ­ση, προ­σώ­πων, κατα­στά­σε­ων και προβλημάτων!!

Αγα­πη­τοί χωρια­νοί, συγ­γε­νείς και φαμε­λί­τες με γνω­ρί­ζε­τε όλοι για τη πολύ­πλευ­ρη δρά­ση , προ­σφο­ρά και εργα­τι­κό­τη­τά μου ‚παλιό­τε­ρα από το πολι­τι­στι­κό σύλ­λο­γο του χωριού μας και τώρα από τη θέση του γαστάρδου/επιτρόπου της ενο­ρί­ας του Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­να κ Αγί­ας Ακυ­λί­νης Πορια­ρά­των. Ζητώ τη στή­ρι­ξή σας στις ερχό­με­νες εκλο­γές-να με ψηφί­σε­τε για το τοπι­κό συμ­βού­λιο της κοι­νό­τη­τας Μου­σά­των ‑και μετέ­πει­τα τη συνερ­γα­σία σας τόσο για να επι­λύ­σου­με θέμα­τα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας όσο και για να αγω­νι­στού­με να γίνουν έργα πνο­ής. Ας έρθου­με πιο κοντά ως χωριό ας ανα­ζη­τή­σου­με τις ρίζες και τη παρά­δο­σή μας με απώ­τε­ρο στό­χο τη δια­τή­ρη­ση της μνήμης!!!

Μη ξεχνά­με και το μικρό συνοι­κι­σμό της κοι­νό­τη­τάς μας το Καρού­ζα!!!  Το Σέστο δηλα­δή η τάξη, η καθα­ριό­τη­τα είναι αυτή η παλιά κεφαλ­λο­νί­τι­κη λέξη που πάντα χαρα­κτή­ρι­ζε κ πρέ­πει πάλι να χαρα­κτη­ρί­σει το χωριό μας κ κάθε κεφαλ­λο­νί­τι­κο χωριό .

Γερά­σι­μος Ανα­στα­σί­ου Μινέ­τος , από­φοι­τος Ιστο­ρί­ας και Αρχαιο­λο­γί­ας ΑΠΘ Υπο­ψή­φιος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Μου­σά­των με την Δημο­τι­κή Συμπο­λι­τεία — Θεό­φι­λος Μιχαλάτος

facebook: Γερά­σι­μος Μινέτος

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.