- Διαφήμιση -

Η Κοινωνική Οικονομία στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021–2027

Tην Δευ­τέ­ρα 02 Οκτω­βρί­ου 2023 και ώρα 18:00 – 20:30 O  Βασί­λης Τακτι­κός (Συγ­γρα­φέ­ας βιβλί­ων κοι­νω­νι­κής οικονομίας)

θα είναι ειση­γη­τής στη Δια­δι­κτυα­κή Ημε­ρί­δα με τίτλο:

 

Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021–2027. Η Ημε­ρί­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω online πλατφόρμας.

Ειδι­κό­τε­ρα Ο Βασί­λης Tακτι­κός θα μιλή­σει για Ψηφια­κή δικτύ­ω­ση και συμ­βου­λευ­τι­κή τοπι­κής ανά­πτυ­ξης.

                      Η ατζέ­ντα της  κοι­νω­νι­κής οικο­νο­μί­ας  στην τοπι­κή αυτοδιοίκηση

(Στο­χευ­μέ­νη λαϊ­κή επι­μόρ­φω­ση και ανά­πτυ­ξη ανθρώ­πι­νων πόρων)

Ανοι­κτός Δημο­τι­κός διάλογος

Ενερ­γεια­κες κοινότητες

Κοι­νό­τη­τες νέων

Όσοι ενδια­φέ­ρε­στε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε δηλώ­στε συμ­με­το­χή,  παρα­θέ­τω τον υπερ­σύν­δε­σμο zoom link μέσω του οποί­ου θα μπο­ρέ­σε­τε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σε­τε τη σύν­δε­σή σας ώρα 18:00 – 20:30:

 

https://us06web.zoom.us/j/89301927174?pwd=wZ4CDUzzOL9FBpMvTlKtAssyvX6g94.1

 

«Δημο­τι­κός διάλογος»

να μιλή­σουν και να ακου­στούν όλοι

 

Ο οργα­νω­μέ­νος  θεσμι­κός  δημο­τι­κός διά­λο­γος  είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας και το οξυ­γό­νο της τοπι­κής Δημο­κρα­τί­ας.  Είναι οι σύγ­χρο­νες “εκκλη­σί­ες του δήμου” για να ανα­δει­χθούν στο προ­σκή­νιο οι καλύ­τε­ρες ιδέ­ες, θέσεις και προ­τά­σεις της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας kαι οι καλύ­τε­ροι εκπρό­σω­ποι  στο τοπι­κό και το δημο­τι­κό συμβούλιο.

Ο δημο­τι­κός προ­ε­κλο­γι­κός αγώ­νας συνή­θως γίνε­ται με παράλ­λη­λους μονο­λό­γους στις πλα­τεί­ες και όχι μέσα από λαϊ­κές συνε­λεύ­σεις, που συνι­στούν την άμε­ση δημο­κρα­τία και τη γνή­σια εκπρο­σώ­πι­ση. Το δημο­τι­κό κατε­στη­μέ­νο σε πανελ­λή­νια κλί­μα­κα έχει επι­βάλ­λει ένα συγκε­ντρω­τι­κό μοντέ­λο που εξυ­πη­ρε­τεί το τοπι­κό πελα­τεια­κό πολι­τι­κό σύστη­μα. Τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Για αυτό και κατήρ­γη­σε την αυτό­νο­μη συγκρό­τη­ση τον τοπι­κών συμ­βου­λί­ων στις  τοπι­κές κοι­νό­τη­τες επι­βάλ­λο­ντας ξανά το Δήμαρ­χο­κε­ντρι­κό μοντέλο.

 Επι­βάλ­λο­ντας μέσα από αυτό το μηχα­νι­σμό   υπο­ψη­φιό­τη­τες της αρε­σκεί­ας τους και της υπο­τα­γής  στο Δημαρ­χο­κε­ντρι­κό μοντέ­λο των τοπι­κών συμβούλιων.

Έτσι μέσα από τον έλεγ­χο τον υπο­ψη­φιο­τή­των στα τοπι­κά συμ­βού­λια με πρό­σω­πα που προ­βάλ­λει ο ίδιος ο μηχα­νι­σμός της τοπι­κής εξου­σί­ας  ανα­πα­ρά­γε­ται το συγκε­ντρω­τι­κό μοντέ­λο τον Δήμο εις βάρος των τοπι­κών κοινοτήτων.

Αυτό το κατε­στη­μέ­νο μπο­ρεί να σπά­σει όχι μόνον με κάποια νέα λαμπε­ρά πρό­σω­πα που θα θέσουν υπο­ψη­φιό­τη­τα για τη θέση του Δημάρ­χου, αλλά μέσα από το θεσμό του Δημο­τι­κού δια­λό­γου και των λαϊ­κών συνε­λεύ­σε­ων με συστη­μα­τι­κό τρόπο.

 Ένα πρώ­το βήμα είναι η ανά­πτυ­ξη του Δημο­τι­κού δια­λό­γου μέσα από το δια­δί­κτυο.  Εκεί πραγ­μα­τι­κά μπο­ρούν να μιλή­σουν και να ακου­στούν όλοι  αλλά και να δια­κρι­θούν αν έχουν κάτι σημα­ντι­κό να μας πουν. Δεν είναι μόνο ζήτη­μα ουσια­στι­κής Δημο­κρα­τί­ας στην τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση, αλλά και ζήτη­μα  καλύ­τε­ρης αξιο­ποί­η­σης των ανθρώ­πι­νων πόρων που έχει κάθε περιοχή.

Αυτό μπο­ρεί να γίνει απλά με το άνοιγ­μα ενός blog και μιας ομά­δας στο Facebook και άλλα social media ως φόρουμ  ανοι­κτού δια­λό­γου  για όλους.  Ένα φόρουμ που δεν αντι­κα­θι­στά την ανοι­χτή λαϊ­κή συνέ­λευ­ση αλλά  πού λει­τουρ­γεί  δια­δρα­στι­κά  με αλλη­λε­πί­δρα­ση και την προετοιμάζει. 

Αυτός είναι ο ρόλος και ο στό­χος του μέσου δημο­τι­κός διά­λο­γος που μπο­ρεί να επε­κτα­θεί σε πολ­λές δημο­τι­κές ενό­τη­τες της χώρας.

Γίνε­τε υπο­στη­ρι­κτές  και συμ­με­το­χή αυτής της προ­σπά­θειας. Δια­δώ­στε παντού αυτό το επι­τυ­χη­μέ­νο παρά­δειγ­μα. Σύμ­μα­χος το δια­δί­κτυο και οι οργα­νώ­σεις της κοι­νω­νί­ας πολιτών.

δημο­τι­κός διάλογος

Πανελ­λή­νιο παρα­τη­ρη­τή­ριο οργα­νώ­σε­ων της κοι­νω­νί­ας πολιτών

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.