- Διαφήμιση -

Βιβλίο: Ο Ελληνισμός στη δίνη της Ανατολικής Κρίσης το 19ο αιώνα — Το Ελληνικό Εθνικό Ζήτημα

Ένα βιβλίο για την κίνηση των πολιτικών ιδεών του ιδεολογικοπολιτικού οράματος και του υπερεθνικού χαρακτήρα, της Δημοκρατικής Ανατολικής (Βαλκανικής) Ομοσπονδίας (Δ.Α.Ο.)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΑΝΔΡΕΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Πρό­λο­γος: Γεώρ­γιος Ν. Μοσχόπουλος
Επι­μέ­λεια: Στέρ­τσος Χαράλαμπος
Στο βιβλίο αυτό η συγ­γρα­φέ­ας επι­χει­ρεί να σκια­γρα­φή­σει την κίνη­ση των πολι­τι­κών ιδε­ών με κεντρι­κό θέμα το ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κό όρα­μα, υπε­ρε­θνι­κού χαρα­κτή­ρα, της Δημο­κρα­τι­κής (Βαλ­κα­νι­κής) Ομο­σπον­δί­ας (Δ.Α.Ο), το οποίο συμ­με­ρί­ζο­νταν συγκε­κρι­μέ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες της εποχής.
Παρου­σιά­ζει τη δρά­ση δύο εξ’ αυτών που υπη­ρέ­τη­σαν με πάθος την υλο­ποί­η­ση του, παρά τα εμπό­δια, εσω­τε­ρι­κά και εξω­τε­ρι­κά, τα οποία οδή­γη­σαν στο ατε­λέ­σφο­ρο της απο­στο­λής των.
Επί­σης δεν παρα­λεί­πει να ανα­δεί­μει τον ευρω­παϊ­κό χώρο ως ένα κοι­νό τόπο συνά­ντη­σης, τρο­φο­δό­τη­σης ή και αντι­πα­λό­τη­τας των ιδε­ών, που καθο­ρί­ζουν τη δρά­ση ιστο­ρι­κών υπο­κει­μέ­νων (ατό­μων και λαών).
Είναι η περί­ο­δος κατά την οποία εμφα­νί­ζε­ται, ανε­πε­ξέρ­γα­στα, η ιδέα ενο­ποί­η­σης του ευρω­παϊ­κού χώρου, η οποία εδραιώ­νε­ται στη συνεί­δη­ση πνευ­μα­τι­κών ανθρώ­πων και πολιτικών.
Θα το βρεί­τε στα βιβλιο­πω­λεία όλης της χώρας
Το εξώ­φυλ­λο του βιβλί­ου της Ανα­στα­σί­ας Γεωργοπούλου
Κεντρι­κή διά­θε­ση: Παρ ημίν.- Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ.
Χαρ. Τρικούπη11Α ‑106 78 Αθήνα
Τηλέ­φω­να 2103811201 — 2103802542 — 2103825138

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.