- Διαφήμιση -

Η πρώτη πράσινη πόλη της γεωθερμίας στην Ελλάδα τα Γρεβενά

Έχουν ανακηρυχθεί ως η «πόλη των μανιταριών»

Η “πόλη των μανι­τα­ριών” διεκ­δι­κεί και μια επι­πλέ­ον πρω­τιά, να είναι η «πρά­σι­νη» πόλη της γεω­θερ­μί­ας αφού σε μόλις πέντε χρό­νια κατά­φε­ραν όλα τα δημο­τι­κά κτί­ρια της πόλης όπως το Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο, το Κολυμ­βη­τή­ριο, το Δημαρ­χείο, η Βιβλιο­θή­κη — Πολι­τι­στι­κό Κέντρο και ορι­σμέ­να από τα σχο­λεία της πόλης να δια­θέ­τουν – σε κάποια θα ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες — σύστη­μα θέρ­μαν­σης και ψύξης μέσω της αβα­θούς γεω­θερ­μί­ας — Γεω­θερ­μι­κές Αντλί­ες Θερμότητας(ΓΑΘ).

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Γρε­βε­νά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.