- Διαφήμιση -

25 Αυγούστου του 1898: Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου

Η σφα­γή του Ηρα­κλεί­ου συνέ­βη στις 25 Αυγού­στου του 1898 στη πόλη του Ηρά­κλειου, της Κρή­της, η οποία τότε βρι­σκό­ταν υπό Οθω­μα­νι­κή κατο­χή. Συνέ­βη ως αντί­δρα­ση από άτα­κτες ένο­πλες μου­σουλ­μα­νι­κές ομά­δες, στην επι­κεί­με­νη παρα­χώ­ρη­ση στη χρι­στια­νι­κή κοι­νό­τη­τα της πόλης μιας σει­ράς πολι­τι­κών δικαιω­μά­των. Επι­τέ­θη­καν στη βρε­τα­νι­κή δύνα­μη ασφα­λεί­ας του Ηρα­κλεί­ου (τότε Χάν­δα­κα), η οποία ήταν μέρος διε­θνούς δύνα­μης ασφα­λεί­ας στο νησί. Οι μου­σουλ­μά­νοι άτα­κτοι προ­χώ­ρη­σαν στη σφα­γή των χρι­στια­νών της πόλης με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 500–800 χρι­στια­νοί ντό­πιοι κάτοι­κοι, 14 Βρε­τα­νοί στρα­τιω­τι­κοί καθώς και ο Βρε­τα­νός Υπο­πρό­ξε­νος Λυσί­μα­χος Καλο­και­ρι­νός με την οικο­γέ­νειά του, οι οποί­οι κάη­καν ζωντα­νοί μέσα στο σπί­τι τους. Ένα σημα­ντι­κό τμή­μα του Ηρα­κλεί­ου κάη­κε και η σφα­γή έλη­ξε μόνο αφού τα βρε­τα­νι­κά πολε­μι­κά πλοία άρχι­σαν να βομ­βαρ­δί­ζουν την πόλη. Το περι­στα­τι­κό επι­τά­χυ­νε το τέλος της οθω­μα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στην Κρή­τη και δύο μήνες αργό­τε­ρα ο τελευ­ταί­ος Οθω­μα­νός στρα­τιώ­της εγκα­τέ­λει­πε το νησί…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.