- Διαφήμιση -

Αλκυονίδες μέρες και ο μύθος της Αλκυόνης

Ένα καλοκαίρι στην καρδιά του χειμώνα.

Ως αλκυο­νί­δες μέρες, εννο­ού­με τις μέρες εκεί­νες του χει­μώ­να κατά τη διάρ­κεια των οποί­ων επι­κρα­τεί έντο­νη ηλιο­φά­νεια, χωρίς σύν­νε­φα και ανέ­μους, με υψη­λή μάλι­στα θερ­μο­κρα­σία για την επο­χή. Το όνο­μά τους σχε­τί­ζε­ται με ένα μύθο της αρχαιό­τη­τας, εκεί­νον της Αλκυόνης.

Ο μύθος της Αλκυόνης

Η Αλκυό­νη, κόρη του Αίο­λου και της Αιγιά­λης, παντρεύ­τη­κε τον Κήυ­κα, γιο του Εωσφό­ρου. Ο έρω­τάς τους ήταν τόσο δυνα­τός που κατέ­λη­ξαν να συγκρί­νουν τους εαυ­τούς τους με το Δία και την Ήρα. Δε δίστα­ζαν, μάλι­στα, να απο­κα­λού­νται με τα ονό­μα­τα εκεί­νων, παρά με τα δικά τους. Το γεγο­νός αυτό απο­τέ­λε­σε ύβρη απέ­να­ντι στο θεϊ­κό ζευ­γά­ρι και οδή­γη­σε στην τιμω­ρία τους. Έτσι, μετα­μόρ­φω­σαν την Αλκυό­νη στο ομώ­νυ­μο ψαρο­φά­γο θαλασ­σο­πού­λι και τον Κήυ­κα σε που­λί που ορμά­ει στη θάλασ­σα για να εντο­πί­σει τη λεία του, ίσως σε γλάρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.