- Διαφήμιση -

Είναι ακόμη τρομοκράτες για τους Άγγλους οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ !

...έτσι τους χαρακτηρίζουν στο Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου

Η φωτογραφία απεικονίζει ένα πανό της ΕΟΚΑ, της οργάνωσης των Κυπρίων αγωνιστών η οποία πολέμησε για την απελευθέρωση του νησιού από την αγγλική αποικιοκρατία και την ένωση με την Ελλάδα.

Το πανό είναι «λάφυ­ρο» και βρί­σκε­ται στο Αυτο­κρα­το­ρι­κό Πολε­μι­κό Μου­σείο του Λον­δί­νου σε μια προ­θή­κη μαζί με άλλα αντι­κεί­με­να της οργά­νω­σης που κατά­σχε­σαν την δεκα­ε­τία του 50,  οι Αγγλοι. Το εντυ­πω­σια­κό είναι πως στις επε­ξη­γη­μα­τι­κές λεζά­ντες οι Κύπριοι μαχη­τές χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως  τρο­μο­κρά­τες. Κακο­ποι­η­μέ­νοι Ελληνοκύπριοι

Η «αυτο­κρα­το­ρία» μπο­ρεί τότε να τρο­μο­κρα­τή­θη­κε, αλλά δεν θέλη­σε να ανα­θε­ω­ρή­σει ή να απο­τι­μή­σει εκ νέου την ιστο­ρία κάτω από ψύχραι­μο και αυτο­κρι­τι­κό πνεύ­μα  και ονο­μά­σει εθνι­κο-απε­λευ­θε­ρω­τι­κό τον αγώ­να των Κυπρί­ων. ΕΟΚΑ σημαί­νει, εθνι­κή οργά­νω­ση Κυπρί­ων αγω­νι­στών και αγω­νί­σθη­κε ένο­πλα στην Κύπρο από το 1955 και για τέσ­σε­ρα χρό­νια για την ένω­ση του νησιού με την Ελλάδα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.