- Διαφήμιση -

Καρακόλιθος — Η ομαδική εκτέλεση 136 πατριωτών

Έχει συνδεθεί με μία από τις φρικιαστικότερες ιστορίες της γερμανικής κατοχής

Ο Καρα­κό­λι­θος, βρί­σκε­ται  βρί­σκε­ται έξω από τη Λιβα­δειά στο δρό­μο προς Αρά­χω­βα  και έχει συν­δε­θεί με μία από τις φρι­κια­στι­κό­τε­ρες ιστο­ρί­ες της γερ­μα­νι­κής κατο­χής στην Ελλά­δα κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Το επι­βλη­τι­κό μνη­μείο στον Καρα­κό­λι­θο, είναι σημείο εκτέ­λε­σης και σε αυτό στα­μα­τά­ει η γλυ­κύ­τη­τα της φύσης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.