- Διαφήμιση -

Κύπρος: Η θρυλική μάχη στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου στις 2 Σεπτεμβρίου 1958

Τα γεγο­νό­τα, που σχε­τί­ζο­νται με την μάχη του Αχυ­ρώ­να και τον ηρω­ι­κό θάνα­το των τεσ­σά­ρων αγω­νι­στών της ΕΟΚΑ, του Ανδρέα Κάρυου, του Ηλία Παπα­κυ­ρια­κού, του Φώτη Πίτ­τα και του Χρί­στου Σαμά­ρα, έχουν ως εξής:

Οι τέσ­σε­ρις αγω­νι­στές πήγαν τη νύκτα της 30ης Αυγού­στου στο Λιο­πέ­τρι για να εκπαι­δεύ­σουν τα εκεί μέλη της ΕΟΚΑ σε θέμα­τα που αφο­ρού­σαν τις ενέ­δρες. Στις 2.00 π.μ. της 1ης Σεπτεμ­βρί­ου εμφα­νί­στη­καν κοντά στο χωριό στρα­τιω­τι­κά αυτο­κί­νη­τα. Οι αγω­νι­στές προ­σπά­θη­σαν να φύγουν από το χωριό, αλλά δεν μπό­ρε­σαν, λόγω των στρα­τιω­τών που συνάντησαν.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.