- Διαφήμιση -

Μπασμάς: Τα χρυσά φύλλα της Θράκης

Με την βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση το βιο­τι­κό επί­πε­δο στη Δύση αυξά­νε­ται κατα­κό­ρυ­φα. Ο καπνός κατα­κτά στα­δια­κά μια θέση στις καθη­με­ρι­νές συνή­θειες των πλού­σιων αστών και ως επα­κό­λου­θο, όλων αυτών που τους μιμού­νταν. Η ζήτη­ση είναι μεγά­λη και ο αντα­γω­νι­σμός στην ποιό­τη­τα φου­ντώ­νει. Είναι η στιγ­μή που μια ποι­κι­λία καπνού, ο μπα­σμάς της Ξάν­θης, θα μονο­πω­λή­σει το ενδια­φέ­ρον των αγο­ρών. Έχει μικρά φύλ­λα που δεν σου γεμί­ζουν το μάτι, σε αντί­θε­ση με τα αμε­ρι­κά­νι­κα καπνά, αλλά είναι απί­στευ­τα αρωματικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.