- Διαφήμιση -

Ψυχιατρείο Λέρου: Η ιστορία του κολαστηρίου των ζωντανών-νεκρών

Δύο ψυχίατροι έφτασαν -στις αρχές της δεκαετίας του 1980- να είναι υπέυθυνοι για σχεδόν 2000 ασθενείς

Το 1957 οι ψυχια­τρι­κές πτέ­ρυ­γες των νοσο­κο­μεί­ων της Αθή­νας αδυ­να­τούν να δεχτούν άλλους ασθε­νείς. Έτσι βρί­σκει πολι­τι­κό έδα­φος η ιδέα να δημιουρ­γη­θεί μια αποι­κία ψυχι­κώς αρρώ­στων στη Λέρο, η οποία θα στε­γα­ζό­ταν στα άδεια κτή­ρια του ιτα­λι­κού ναυαρ­χεί­ου. Η αρχι­κή ιδέα προ­έ­βλε­πε ότι οι ασθε­νείς εκεί θα απα­σχο­λού­νταν σε γεωρ­γι­κές ασχο­λί­ες, ωστό­σο η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­δεί­χθη­κε πολύ πιο ζοφερή.

Στις 28/5/57 με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα ιδρύ­ε­ται το Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Λέρου, το οποίο στις 2/1/58 υπο­δέ­χε­ται τους πρώ­τους 300 ασθε­νείς από το Λοι­μο­κα­θαρ­τή­ριο Αθη­νών. Το βασι­κό κρι­τή­ριο για να στα­λεί κάποιος στη Λέρο είναι το αν ήρθε κάποιος από την οικο­γέ­νειά του να τον δει τους προη­γού­με­νους 12 μήνες. Όσοι πέρ­να­γαν το χρο­νι­κό αυτό όριο βρί­σκο­νταν και επι­σή­μως στη λίστα των «αζή­τη­των», ορι­στι­κά ξεχα­σμέ­νοι απ’ τους ανθρώπους.

Τους καρ­φί­τσω­ναν στο πέτο έναν αριθ­μό και τους έστελ­ναν στο καράβι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.