- Διαφήμιση -

Σύρος 29/7/1900: Η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα

Στο θέατρο «Ορφεύς»

Σαν σήμε­ρα το 1900 στο θέα­τρο «Ορφεύς» της Σύρου δίνε­ται η πρώ­τη οργα­νω­μέ­νη κινη­μα­το­γρα­φι­κή παρά­στα­ση στην Ελλά­δα. Το εισι­τή­ριο στοι­χί­ζει μία δραχ­μή και προ­βάλ­λο­νται 20 ται­νί­ες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχω­ρί­ζουν οι «Αμε­ρι­κα­νοϊ­σπα­νι­καί ναυ­μα­χί­αι», «Χαριε­ντι­σμοί ανδρο­γύ­νου ους δια­κό­πτει η εμφά­νι­σις του τέκνου» κ.ά.

Λει­τούρ­γη­σε στην Ερμού­πο­λη Σύρου, την πρω­τεύ­ου­σα των Κυκλά­δων, στο περί­φη­μο και ιστο­ρι­κό θέα­τρο «Ορφεύς».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.