- Διαφήμιση -

Βγαίνει Στην Επιφάνεια Ένα Από Τα Σημαντικότερα Έργα Μηχανικής Των Αρχαίων Ελλήνων

Ως αρχαία ελλη­νι­κή τεχνο­λο­γία ή αρχαιο­ελ­λη­νι­κή μηχα­νι­κή ανα­φέ­ρο­νται τα διά­φο­ρα τεχνο­λο­γι­κά έργα και οι τεχνο­λο­γι­κές και­νο­το­μί­ες οι οποί­ες επι­νο­ή­θη­καν στις διά­φο­ρες ελλη­νι­κές πόλεις-κρά­τη, αποι­κί­ες και ελλη­νι­στι­κά βασί­λεια της αρχαιό­τη­τας, από τον 7ο αιώ­να π.Χ. έως και τον 1ο με 2ο αιώ­να μ.Χ., και πολ­λές από τις οποί­ες απο­τέ­λε­σαν την βάση για μετέ­πει­τα τεχνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις έως και την σύγ­χρο­νη εποχή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.