- Διαφήμιση -

Η ψυχαγωγία των νέων στην ψηφιακή εποχή

Οι νέες τεχνολογίες και οι "έξυπνες" συσκευές είναι πια αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας

Η ψυχα­γω­γία των νέων στην ψηφια­κή επο­χή είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα ένα αμφι­λε­γό­με­νο θέμα. Από τη μια, τα μέσα πολ­λά και οι επι­λο­γές των νέων ποι­κί­λες.  Από την άλλη, η εμμο­νή στην τεχνο­λο­γία και στα όσα προ­σφέ­ρει απο­τε­λούν αρνη­τι­κό παρά­γο­ντα στη διά­πλα­ση του νεα­νι­κού χαρα­κτή­ρα, του νου και της ψυχής . Έτσι η  γνή­σια ψυχα­γω­γία των νέων στην ψηφια­κή επο­χή τεί­νει να αντι­κα­τα­στα­θεί από ανού­σιους τρό­πους δια­σπά­θι­σης του ελεύ­θε­ρου χρό­νου τους. Με την κυριαρ­χία των “video games” και της δια­δρα­στι­κό­τη­τας οι έφη­βοι περ­νούν άπει­ρες ώρες μπρο­στά σε οθό­νες και γίνο­νται ήρω­ες σε έναν κόσμο ψευ­δαί­σθη­σης και πλα­σμα­τι­κού κόσμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.