- Διαφήμιση -

Κλείνει (;) ιδιωτικό σχολείο στη Λάρισσα. Ερωτηματικά ως προς την απόφαση

Νίκος Ράπτης: Πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα προσπαθούν να κλείσουν τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου

Νίκος Ράπτης: Πολι­τι­κά και επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα προ­σπα­θούν να κλεί­σουν τα Εκπαι­δευ­τή­ρια Μαί­ρης Ν. Ράπτου

Η τοπο­θέ­τη­σή μου για το την προ­σπά­θεια του συνα­σπι­σμού πολι­τι­κών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων για να κλεί­σουν τα Εκπαι­δευ­τή­ρια Μαί­ρης Ν. Ράπτου
Η τοπο­θέ­τη­ση δημο­σιεύ­ε­ται στο σημε­ρι­νό φύλ­λο της Eleftheria Newspaper — Εφη­με­ρί­δα Ελευ­θε­ρια (Official)
Με σεβα­σμό και κατα­νό­η­ση για την ανα­στά­τω­ση και στην αγω­νία των μαθη­τών μας και των γονέ­ων τους, και επει­δή λέγο­νται πολ­λά από ανεύ­θυ­να και κατευ­θυ­νό­με­να, δυστυ­χώς, πρό­σω­πα, δηλώ­νου­με τα ακόλουθα:
Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε κι εμείς ότι εξα­ντλεί­ται ο χρό­νος έως την ημέ­ρα του Αγια­σμού. Ανα­μέ­νου­με όμως εντός των ημε­ρών την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Αθη­νών, που εκδί­κα­σε, την Πέμ­πτη 1–9‑2022, την αίτη­σή μας περί ακυ­ρώ­σε­ως των Υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων, που ανα­κά­λε­σαν αδί­κως τις άδειες λει­τουρ­γί­ας του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου και του Λυκεί­ου των Εκπαι­δευ­τη­ρί­ων Μαί­ρης Ν. Ράπτου.
Εξα­κο­λου­θεί ασφα­λώς να ισχύ­ει η εκδο­θεί­σα προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή, για την οποία σας ενη­με­ρώ­σα­με ήδη ‑και εμμέ­νου­με σε ότι ισχυ­ρι­στή­κα­με για το περιε­χό­με­νό της. Αυτό σημαί­νει ότι οι εγγρα­φές μαθη­τών συνε­χί­ζο­νται κανο­νι­κά, όπως και οι διοι­κη­τι­κές πρά­ξεις που κατα­τεί­νουν στην λει­τουρ­γία των ανω­τέ­ρω βαθ­μί­δων τη σχο­λι­κή χρο­νιά 2022–2023. ‘Ο,τι άλλο δια­δί­δε­ται, στο­χεύ­ει στην παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σή σας και στην καλ­λιέρ­γεια ανησυχίας.
👉Σχε­τι­κά με τις δια­βό­η­τες «παρα­τη­ρή­σεις» του ΕΟΠΠΕΠ
Οι αρνη­τι­κές παρα­τη­ρή­σεις του ΕΟΠΠΕΠ προς το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των αφο­ρού­σαν σε δύο σημεία:
▪️Πρώ­τον, στη μη έγκαι­ρη ανα­νέ­ω­ση του πιστο­ποι­η­τι­κού μας Πυρο­προ­στα­σί­ας, το οποίο έλη­γε τέλος Φεβρουα­ρί­ου 2022 και θα έπρε­πε να υπο­βλη­θεί αίτη­ση επα­νέκ­δο­σής του το τέλος του Δεκεμ­βρί­ου 2021.
Αυτό δεν έγι­νε, διό­τι η Διοί­κη­ση τότε των Εκπαι­δευ­τη­ρί­ων, η οποία ήταν άκυ­ρη κα παρά­νο­μη ( στην οποία δεν ήταν καν μέλος ο Νικό­λα­ος Ράπτης, εφό­σον είχε απο­πεμ­φθεί ακό­μη και από τις εγκα­τα­στά­σεις του σχο­λεί­ου) δεν υπέ­βα­λε εγκαί­ρως το σχε­τι­κό αίτη­μα. Η παρά­νο­μη αυτή διοί­κη­ση, που είναι υπεύ­θυ­νη για αυτή την ατα­ξία απαρ­τί­ζο­νταν, μετα­ξύ άλλων, από την Ευαγ­γε­λία Ζιά­κου, σύζυ­γο Αχιλ­λέα Ντα­βέ­λη, ως Αντι­πρό­ε­δρο, από τον Κων­στα­ντί­νο Παπα­δά­κη, Πρό­ε­δρο της Χρι­στια­νι­κής Εστί­ας και από τη δικη­γό­ρο Μαρία Γαλλιού.
Το πιστο­ποι­η­τι­κό αυτό έχει πλέ­ον εκδο­θεί από την παρού­σα διοί­κη­ση και είναι σε ισχύ από τις 19–7‑2022.
▪️Δεύ­τε­ρον, στη μη περαί­ω­ση της δια­δι­κα­σί­ας έντα­ξης αυθαι­ρέ­των στον Ν. 4178/2013, με Α/Α 3248552, η οποία είχε γίνει την 6-10-2016 και έχει μετα­γε­νέ­στε­ρη (!) κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία ολο­κλή­ρω­σής της, ήτοι την 31-12-2022.
Είχα­με ήδη ολο­κλη­ρώ­σει τις δύο εκ των τριών φάσε­ών της έντα­ξης και εκκρε­μού­σε μόνο η τρί­τη, η λεγό­με­νη «περαί­ω­ση», η οποία συνο­δεύ­ε­ται από την τυπι­κή πιστο­ποί­η­ση της πλη­ρό­τη­τας των στοι­χεί­ων του φακέ­λου, στα οποία εντάσ­σε­ται και η στα­τι­κό­τη­τα αυτών των διά­σπαρ­των χώρων.
Αυτή η δια­δι­κα­σία ολο­κλη­ρώ­θη­κε εμπρό­θε­σμα, όπως ο νόμος ορί­ζει, την 25–7‑2022. Αφο­ρού­σε αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές μόλις 92 m² διά­σπαρ­τες στις εγκα­τα­στά­σεις της Οδού Καρ­δί­τσης, που έχουν συνο­λι­κό εμβα­δόν 3.737 m². Δεν αφο­ρού­σαν λοι­πόν καθό­λου, και σε καμία φάση της δια­δι­κα­σί­ας, το 97,5% της έκτα­σης των εγκα­τα­στά­σε­ών μας! Σημειώ­νου­με πως η δια­δι­κα­σία έντα­ξης ξεκί­νη­σε με πρω­το­βου­λία των Εκπαι­δευ­τη­ρί­ων, χωρίς να προη­γη­θεί παρα­τή­ρη­ση ή έλεγ­χος από κανέ­ναν και αμέ­σως υπο­βλή­θη­κε στον ΕΟΠΠΕΠ, που άρα γνώ­ρι­ζε την δήλω­σή μας από τις αρχές του 2017 και ουδέ­πο­τε όλα αυτά τα χρό­νια δεν είχε ζητή­σει την «ορι­στι­κή υπα­γω­γή» της!
Αυτές οι δύο (2) παρα­τη­ρή­σεις-αρνη­τι­κές γνώ­μες του ΕΟΠΠΕΠ συμπλη­ρώ­θη­καν όλες πριν την έκδο­ση, στις αρχές Αυγού­στου 2022, των Υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων, που ανα­κά­λε­σαν τις άδειές λει­τουρ­γί­ας του Δημο­τι­κού και του Λυκεί­ου Μ.Ν. Ράπτου! Είχαν δε τεθεί υπό­ψιν του αρμο­δί­ου ΕΟΠΠΕΠ, ο οποί­ος δεν τις έλα­βε υπό­ψιν του!
Τα σχε­τι­κά στοι­χεία επι­συ­νά­πτο­νται στους επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νους φακέ­λους που έχου­με υπο­βά­λει στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και στον ΕΟΠΠΕΠ και που ζητά­με, μετ’ επι­τά­σε­ως, επι­τέ­λους να εξεταστούν.
Τα συμπε­ρά­σμα­τα για την εξέ­λι­ξη των γεγο­νό­των και τον πόλε­μο που δεχό­μα­στε, είναι δικά σας.
👉Σχε­τι­κά με την ασφά­λεια των κτι­ρια­κών μας εγκαταστάσεων.
Ουδέ­πο­τε είτε ο ΕΟΠΠΕΠ, είτε το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας δεν έκα­ναν καμία δια­πί­στω­ση ή παρα­τή­ρη­ση που να αφο­ρά την στα­τι­κό­τη­τα του κτι­ρί­ου μας, ή οποια­δή­πο­τε δια­πί­στω­ση που να οδη­γεί σε ανα­σφά­λεια και πιθα­νό­τη­τα κιν­δύ­νου για τους μαθη­τές μας.
Οι εγκα­τα­στά­σεις μας κατα­σκευά­στη­καν σύμ­φω­να με νόμι­μα εκδο­θεί­σες άδειες και κατά πιστή εφαρ­μο­γή των στα­τι­κών μελε­τών μας.
Τα Εκπαι­δευ­τή­ρια Μαί­ρης Ν. Ράπτου, έχουν κατα­θέ­σει στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και στον ΕΟΠΠΕΠ όλα τα στοι­χεία, που πιστο­ποιούν την ασφά­λεια των εγκα­τα­στά­σε­ών τους. Τα ίδια στοι­χεία, με πλη­ρό­τη­τα, κατα­τέ­θη­καν και στο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο Αθη­νών, πριν ακό­μη αρχί­σουν οι κακο­προ­αί­ρε­τες δια­δό­σεις περί ανυ­πό­στα­των προ­βλη­μά­των στατικότητας.
Όσοι ενδια­φέ­ρο­νται σοβα­ρά για το ζήτη­μα αυτό, ας γνω­ρί­ζουν ότι έχου­με προ­βεί στην έκδο­ση Πιστο­ποι­η­τι­κού Πλη­ρό­τη­τας- Ταυ­τό­τη­τα Κτι­ρί­ου (Ηλε­κτρο­νι­κή Ταυ­τό­τη­τα Κτι­ρί­ων- ΗΤΚ) για το συγκρό­τη­μα της Οδού Καρ­δί­τσης 21 (με ημε­ρο­μη­νία 17–8‑2022).
H ΗΤΚ είναι μία αυστη­ρή και ολο­κλη­ρω­μέ­νη ηλε­κτρο­νι­κή κατα­γρα­φή όλων των πλη­ρο­φο­ριών και των μελε­τών που οφεί­λει να έχει ένα κτί­ριο, μετα­ξύ των οποί­ων, φυσι­κά, όλα όσα σχε­τί­ζο­νται με την ασφά­λεια και τη στα­θε­ρό­τη­τά του.
Ανα­ρω­τιό­μα­στε: υπάρ­χει στη Λάρι­σα άλλο Δημό­σιο κτί­ριο, και μάλι­στα Εκπαι­δευ­τή­ριο, πλην εκεί­νων που δομή­θη­καν εντός του 2022, που να δια­θέ­τει ανά­λο­γο πιστο­ποι­η­τι­κό; Μήπως θα ήταν χρή­σι­μο να ελέγ­ξουν εγκαί­ρως οι γονείς μαθη­τών, ιδιω­τι­κών και κρα­τι­κών σχο­λεί­ων εάν οι εγκα­τα­στά­σεις των σχο­λεί­ων των παι­διών τους δια­θέ­τουν αυτό το πιστο­ποι­η­τι­κό ή σκο­πεύ­ουν να το εκδώσουν;
👉Σχε­τι­κά με τα δια­δι­δό­με­να περί επι­κιν­δυ­νό­τη­τας του κτι­ρί­ου, σε περί­πτω­ση σει­σμού, προ­ερ­χό­με­να από κακό­βου­λους, χωρίς την επί­κλη­ση ουδε­νός στοι­χεί­ου, σας πλη­ρο­φο­ρού­με ότι μετά την σει­σμι­κή δόνη­ση του Μαρ­τί­ου 2021, κατό­πιν δικής μας πρω­το­βου­λί­ας, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την «UNQUAKE» (που είναι μία και­νο­το­μι­κή εφαρ­μο­γή, με την οποία εκτι­μά­ται η αντο­χή κτι­ρί­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων ένα­ντι του σει­σμι­κού κιν­δύ­νου και υλο­ποιεί­ται υπό την επι­στη­μο­νι­κή ευθύ­νη καθη­γη­τών του ΕΜΠ) να εκτι­μή­σει τη σει­σμι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του κτι­ρί­ου μας επί της Οδού Καρδίτσης.
Σύμ­φω­να με το επι­στη­μο­νι­κό πόρι­σμα που εξε­δό­θη στις 26 Μαρ­τί­ου 2021, σε περί­πτω­ση τυχόν επα­νά­λη­ψης νέου σει­σμού της ίδιας σφο­δρό­τη­τας με εκεί­νον του 2021, η πιθα­νό­τη­τα να εμφα­νι­στούν εκτε­τα­μέ­νες ή ολο­κλη­ρω­τι­κές βλά­βες στις εγκα­τα­στά­σεις μας είναι… 0%. Η δε πιθα­νό­τη­τα να μην εμφα­νι­σθεί καμία απο­λύ­τως βλά­βη στις εγκα­τα­στά­σεις μας φτά­νει το 99%!
Η σχε­τι­κή μελέ­τη που πιστο­ποιεί τα παρα­πά­νω βρί­σκο­νται στη διά­θε­ση κάθε ενδιαφερομένου.
Σχε­τι­κά με τη συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον μας.
Επα­να­λαμ­βά­νου­με ότι ουδέ­πο­τε καμία κρα­τι­κή υπη­ρε­σία δεν έθε­σε ζήτη­μα στα­τι­κό­τη­τας των εγκα­τα­στά­σε­ών μας ‑και μάλι­στα «επα­νει­λημ­μέ­να» (sic), σε αντί­θε­ση με ό,τι δήλω­σε η Υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας και Βου­λευ­τής Μαγνη­σί­ας της ΝΔ κα Μακρή σε δημό­σιες δηλώ­σεις της στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό TRT!
Το τελευ­ταίο διά­στη­μα, διά­φο­ρα και­νο­φα­νή ΜΜΕ της πόλης, με εκπο­μπές αμφι­βό­λου ποιό­τη­τας και περιε­χο­μέ­νου, εν χορώ με τους αντα­γω­νι­στές μας (που πάντο­τε τους βλέ­πα­με ως συνα­δέλ­φους) έχουν εγεί­ρει στον δημό­σιο χώρο εκ του μη όντος θέμα… ασφά­λειας των κτι­ρια­κών μας εγκα­τα­στά­σε­ων, με ανύ­παρ­κτα στοι­χεία και ανυ­πό­στα­τους ισχυ­ρι­σμούς. Σκο­πός τους είναι συντο­νι­σμέ­να να μας συκο­φα­ντή­σουν και να μας βλάψουν.
Οι ενέρ­γειες όλων των παρα­πά­νω επι­σύ­ρουν ποι­νι­κές και αστι­κές ευθύ­νες, που από την πλευ­ρά μας θα ανα­ζη­τη­θούν, εν ευθέ­τω χρόνω.
Γεν­νά­ται εύλο­γα το ερώ­τη­μα: Ποιος είναι ο λόγος που το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και ο ΕΟΠΠΕΠ επι­μέ­νουν να κλεί­σουν το σχο­λείο μας, αφού τέτοιο έρει­σμα δεν υφί­στα­ται σε καμία περί­πτω­ση; Ποιο είναι το κίνη­τρο του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, πέραν της εξυ­πη­ρέ­τη­σης συμ­φε­ρό­ντων, που όλοι τα γνω­ρί­ζου­με και εκδη­λώ­νο­νται φανε­ρά και ξεδιά­ντρο­πα στον δημό­σιο χώρο;
Πώς τολ­μά­ει η πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να χαρα­κτη­ρί­ζει «καθή­κον» της την εμμο­νι­κή της εκστρα­τεία για να κλεί­σει ένα ιστο­ρι­κό σχο­λείο, ένας εμβλη­μα­τι­κός θεσμός της πόλης μας, που έχει κατα­γρά­ψει 65 χρό­νια επι­τυ­χούς λει­τουρ­γί­ας, που το επι­λέ­γουν για την ποιο­τι­κή εκπαί­δευ­ση και την αγω­γή των παι­διών τους στις πατριω­τι­κές και χρι­στια­νι­κές αρχές ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρες οικο­γέ­νειες της πόλης μας και 1,300 σήμε­ρα παι­διά, που προ­σφέ­ρει στην τοπι­κή κοι­νω­νία 200 καλο­πλη­ρω­μέ­νες και αξιο­πρε­πείς θέσεις εργα­σί­ας και «ανα­σταί­νει» ισά­ριθ­μες οικογένειες;
Τα Εκπαι­δευ­τή­ρια Μ. Ν. Ράπτου βρί­σκο­νται σήμε­ρα στη μέγ­γε­νη, αφ’ ενός μεν της γρα­φειο­κρα­τί­ας και της γνω­στής νωθρής λει­τουρ­γί­ας της, αφ’ ετέ­ρου δε ενός συνα­σπι­σμού κομ­μα­τι­κών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, που φιλο­δο­ξούν να δια­φε­ντεύ­σουν την πόλη και έχουν στο­χο­ποι­ή­σει το σχο­λείο μας, για συμ­βο­λι­κούς και υλι­κούς λόγους. Εξάλ­λου, για την «κατά­κτη­σή» του, επέ­δει­ξαν από το τέλος της άνοι­ξης του 2021 έως το τέλος του χει­μώ­να του 2022 έντο­νο και μη νόμι­μο ενδια­φέ­ρον. Πού εδρά­ζο­νταν εκεί­νο το «ρεσάλ­το»; Στο να «βάλουν στο χέρι» ένα «παρά­νο­μο» και «ετοι­μόρ­ρο­πο» ‑όπως σήμε­ρα ισχυ­ρί­ζο­νται- σχολείο;
Το εντυ­πω­σια­κό είναι πως οι ίδιοι άνθρω­ποι, που χτες επι­δί­ω­καν να υπε­ξαι­ρέ­σουν το σχο­λείο μας και σήμε­ρα δια­σκορ­πί­ζουν ανυ­πό­στα­τα ψεύ­δη, μέχρι πριν λίγους μήνες μας εμπι­στεύ­ο­νταν την εκπαί­δευ­ση ‑και άρα τη σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα- των παι­διών τους!
Είμα­στε δυνα­τοί χάρη στη ενό­τη­τα της σχο­λι­κής μας κοι­νό­τη­τας, στη συμπα­ρά­στα­ση της κοι­νής γνώ­μης και στην ακε­ραιό­τη­τα της δικα­στι­κής εξου­σί­ας! Όλοι κατα­νο­ούν πως εάν «πέσει» η Ράπτου τα περι­θώ­ρια ελευ­θε­ρί­ας στην πόλη θα περιο­ρι­στούν για όλους, κατά πολύ! Μας θεω­ρούν εθε­λό­δου­λους, αλλά θα τους δια­ψεύ­σου­με! Με τη βοή­θεια του Θεού θα δια­σχί­σου­με όλοι μαζί, σώοι και νικη­φό­ρα, την παγί­δα τους,
Η υπο­μο­νή των γονέ­ων, που τη ζητά­με και στην οποία στη­ρι­ζό­μα­στε, θα κρα­τή­σει λίγες ακό­μα ημέ­ρες και στη συνέ­χεια όλα θα προ­χω­ρή­σουν κανονικά.
Απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση στην Υπουρ­γό Παι­δεί­ας κα Κερα­μέ­ως να πάψει το Υπουρ­γείο μας να επι­μέ­νει με πάθος και εμμο­νι­κό­τη­τα να κλεί­σουν τα Εκπαι­δευ­τή­ρια Μαί­ρης Ν. Ράπτου και να συντα­χθεί με τη Δικαιο­σύ­νη, ως μέρος της λύσης!
Υπάρ­χει ακό­μα χρό­νος να μη γίνει ανε­πα­νόρ­θω­τη ζημιά στην κοι­νω­νία και στις παι­δι­κές ψυχές. Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ας ανα­λά­βει επι­τέ­λους τις ευθύ­νες του.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.