- Διαφήμιση -

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣΑΝΑΛΕΚΤΑ — της Χριστίνας Ζαραφωνίτου

zarafonitou xr   

  Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι το πολύ ενδια­φέ­ρον βιβλίο της Χρι­στί­νας Ζαρα­φω­νί­του, Καθη­γή­τριας Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Κοι­νω­νι­κών και Πολι­τι­κών Επι­στη­μώνπου κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις Νομι­κή Βιβλιο­θή­κη, Αθή­να, 2023.

Το βιβλίο προ­λο­γί­ζει ο Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας Γιάν­νης Πανούσης

Το βιβλίο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη θεω­ρη­τι­κή και ερευ­νη­τι­κή προ­σέγ­γι­ση του επί­και­ρου θέμα­τος του φόβου του εγκλή­μα­τος, μέσα από τη στα­χυο­λό­γη­ση αντί­στοι­χων μελε­τών της συγ­γρα­φέ­ως, που αφο­ρούν τόσο τη διε­θνή όσο και την ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Οι μελέ­τες αυτές διαρ­θρώ­νο­νται στις εξής θεμα­τι­κές ενότητες:

  • Την εννοιο­λό­γη­ση του φόβου του εγκλήματος
  • Την εμπει­ρι­κή διε­ρεύ­νη­ση του φόβου του εγκλή­μα­τος στην Ελλά­δα και τη σύγκρι­σή του με την εξέ­λι­ξη της θυμα­το­ποί­η­σης, ώστε να απο­σα­φη­νι­σθεί ο απο­δι­δό­με­νος στο πλαί­σιο αυτό χαρα­κτη­ρι­σμός του ‘ελλη­νι­κού παράδοξου’
  • Τη μελέ­τη των βασι­κών συνι­στω­σών του φαι­νο­μέ­νου που το κατα­τάσ­σουν στα κατ’ εξο­χήν αστε­α­κά φαινόμενα
  • Τις σημα­ντι­κές συνέ­πειες του φόβου του εγκλή­μα­τος στην αντε­γκλη­μα­τι­κή πολιτική

Το βιβλίο προ­λο­γί­ζει ο Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας Γιάν­νης Πανού­σης, ενώ η ύλη του συμπλη­ρώ­νε­ται με αντι­προ­σω­πευ­τι­κή εργο­γρα­φία της συγ­γρα­φέ­ως ανα­φο­ρι­κά με το φόβο του εγκλήματος.

Μέσα από τη συστη­μα­το­ποι­η­μέ­νη παρου­σί­α­ση αντι­προ­σω­πευ­τι­κών μελε­τών της συγ­γρα­φέ­ως, οι οποί­ες έχουν παρου­σια­στεί σε διε­θνή fora και έχουν δημο­σιευ­θεί σε έγκρι­τα επι­στη­μο­νι­κά βιβλία και περιο­δι­κά, το παρόν σύγ­γραμ­μα απο­τε­λεί ένα και­νο­τό­μο για τα ελλη­νι­κά δεδο­μέ­να corpus γνώ­σης και εμπει­ρί­ας, το οποίο μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί τόσο επι­στη­μο­νι­κά όσο και σε επί­πε­δο αντε­γκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής.

ISBN 978–960-654–998‑4

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.