- Διαφήμιση -

Συνέντευξη με το συγγραφέα Δημήτρη Σκυριανό

Συνέ­ντευ­ξη με το συγ­γρα­φέα Δημή­τρη Σκυριανό

Στέρ­τσος Χαράλαμπος

Ας γνω­ρι­στού­με. Ο Δημή­τρης είναι ένας πολύ απλός άνθρω­πος, ένας άνθρω­πος ευαί­σθη­τος, ειλι­κρι­νής, έντι­μος, πει­θαρ­χη­μέ­νος, συνερ­γά­σι­μος, δημιουρ­γι­κός και θέλει το ίδιο και από τους άλλους. Είναι εθε­λο­ντής σε ανά­πη­ρα παι­διά και σε παι­διά με ασθέ­νειες, που στη σύντο­μη ζωή τους επι­ζη­τούν την στορ­γή και την αγά­πη. Επαγ­γελ­μα­τι­κά ασχο­λεί­ται με τη βιο­τε­χνία που έχει μαζί με τα αδέρ­φια του και είναι τελειό­φοι­τος Τεχνι­κού Λυκεί­ου, του τμή­μα­τος Μηχα­νο­λό­γων, με ειδι­κό­τη­τα στις εργαλειομηχανές.

hellas2day.gr: Κύριε Σκυ­ρια­νέ, καλω­σο­ρί­σα­τε στο hellαs2day.gr.

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Καλώς σας βρή­κα και ευχα­ρι­στώ πολύ για την όμορ­φη πρό­τα­σή σας.

hellas2day.gr: Τι ήταν αυτό που σας οδή­γη­σε στη συγ­γρα­φή παι­δι­κών βιβλίων;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Αυτό που με οδή­γη­σε να πιά­σω την πένα και να γρά­ψω είναι ένα πολύ άσχη­μο γεγο­νός που μου συνέ­βη σε νεα­ρή ηλι­κία, το οποίο ευτυ­χώς δεν με επη­ρέ­α­σε αρνη­τι­κά, αλλά αντί­θε­τα μου έδω­σε πολ­λές εμπνεύσεις.

hellas2day.gr: Από πού αντλεί­τε την έμπνευ­σή σας;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Από την ίδια τη ζωή. Από το να παρα­τη­ρώ τους ανθρώ­πους και το πώς η ζωή εξε­λίσ­σε­ται με τόσους γρή­γο­ρους ρυθμούς.

hellas2day.gr: Η καθη­με­ρι­νό­τη­τα και το επάγ­γελ­μά σας επη­ρε­ά­ζει τον τρό­πο γρα­φής σας;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Παρό­λο που ζού­με σε μια δύσκο­λη καθη­με­ρι­νό­τη­τα, γεμά­τη πίε­ση, ο τρό­πος γρα­φής μου δεν έχει επη­ρε­α­στεί. Απλώς γίνε­ται πιο αργός, όταν είμαι πολύ πιεσμένος.

hellas2day.gr: Όταν αρχί­ζε­τε το γρά­ψι­μο ενός βιβλί­ου, γνω­ρί­ζε­τε από την αρχή πού θα σας πάει ή σας καθο­δη­γούν οι ήρω­ές του;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Όταν ξεκι­νώ να γρά­φω ένα βιβλίο, το αφή­νω να με καθο­δη­γή­σει εκεί­νο. Εγώ καθο­ρί­ζω τον τρό­πο δια­τύ­πω­σης, ώστε το βιβλίο να είναι απλό και ευκο­λο­διά­βα­στο για εμέ­να και τον αναγνώστη.

hellas2day.gr: Ποιο ήταν το αγα­πη­μέ­νο σας βιβλίο που δια­βά­ζα­τε σαν παιδί;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Η αλή­θεια είναι ότι δεν διά­βα­ζα κάποιο παι­δι­κό βιβλίο όταν ήμουν εγώ παι­δί, παρό­λο που υπήρ­χαν υπέ­ρο­χα βιβλία. Σίγου­ρα όμως διά­βα­ζα Popeye και Mickey Mouse, τα οποία λατρεύω.

hellas2day.gr: Υπάρ­χει κάποιο βιβλίο που κατά τη γνώ­μη σας πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να δια­βά­σει κάθε παιδί;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Σίγου­ρα υπάρ­χουν πολ­λά και αξιό­λο­γα βιβλία για παι­διά. Θεω­ρώ όμως ότι  το θέμα δεν έγκει­ται στα παι­διά αλλά στους γονείς, κατά πόσο δηλα­δή δίνουν κίνη­τρα στα παι­διά για να δια­βά­σουν ένα παι­δι­κό βιβλίο.

hellas2day.gr: Ποιο είναι το ωραιό­τε­ρο πράγ­μα στη ζωή ενός συγγραφέα;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Ο κάθε συγ­γρα­φέ­ας είναι δια­φο­ρε­τι­κός και στον καθέ­να αρέ­σουν δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα. Για μένα το ωραιό­τε­ρο πράγ­μα είναι η επι­βρά­βευ­ση, ότι δηλα­δή είναι ένα όμορ­φο βιβλίο και φυσι­κά, εάν γίνει και ται­νία, θα είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη η χαρά.

hellas2day.gr: Πόσο δύσκο­λο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό είναι τα παιδιά;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Τα παι­διά είναι το δυσκο­λό­τε­ρο κοι­νό, αφε­νός για­τί πρέ­πει να τα κρα­τάς συνέ­χεια σε έντα­ση και αφε­τέ­ρου για­τί είναι οι πιο σκλη­ροί κριτές.

hellas2day.gr: Πώς μπο­ρεί το βιβλίο να έχει θέση στη ζωή των σημε­ρι­νών παι­διών που μεγα­λώ­νουν στην κοι­νω­νία της τεχνολογίας;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Και φυσι­κά μπο­ρεί να έχει θέση το βιβλίο στη σημε­ρι­νή ζωή των παι­διών, κυρί­ως όταν είναι εικο­νο­γρα­φη­μέ­νο, αφε­νός για­τί είναι κάτι χει­ρο­πια­στό και πάντα στη διά­θε­ση του παι­διού, και αφε­τέ­ρου για­τί μέσα από την τεχνο­λο­γία τα παι­διά μπο­ρούν να δια­βά­σουν βιβλία και να βρουν τα πάντα. Εξάλ­λου η τεχνο­λο­γία έχει και πολ­λά καλά, αρκεί να ξέρεις να τη διαχειρίζεσαι.

hellas2day.gr:  Πώς πρέ­πει κατά τη γνώ­μη σας οι γονείς να επι­λέ­γουν βιβλία για τα παι­διά τους;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Κάθε γονιός έχει δικαί­ω­μα να επι­λέ­ξει ό,τι θεω­ρεί εκεί­νος καλύ­τε­ρο  για το παι­δί του. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το τι θέλει να μετα­φέ­ρει στο παι­δί του και ανα­φέ­ρο­μαι σε αξί­ες, όπως σεβα­σμός, ειλι­κρί­νεια, εντι­μό­τη­τα, παραδόσεις.

hellas2day.gr: Υπάρ­χει κάποιο από τα βιβλία σας που αγα­πά­τε περισ­σό­τε­ρο; Αν ναι, για ποιο λόγο;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Με ρωτά­τε εάν μια μητέ­ρα που έχει παι­διά αγα­πά­ει όλα το ίδιο ή σε κάποιο έχει περισ­σό­τε­ρη αδυ­να­μία. Όλα μου τα πνευ­μα­τι­κά παι­διά τα αγα­πώ το ίδιο. Απλά, αυτό που κάνει τη δια­φο­ρά είναι ότι το κάθε πνευ­μα­τι­κό μου παι­δί έχει να μου διδά­ξει κάτι διαφορετικό.

hellas2day.gr: Υπάρ­χει κάποιο παι­δι­κό βιβλίο που θα θέλα­τε να το είχα­τε γρά­ψει εσείς; Κι αν ναι, γιατί;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Όχι. Θεω­ρώ ότι ζού­με σε μια κοι­νω­νία, όπου υπάρ­χει το δικαί­ω­μα της ελευ­θε­ρί­ας να γρά­ψει ο καθέ­νας ό,τι θέλει χωρίς όμως να προ­σβά­λει κανένα.

hellas2day.gr: Θέλε­τε να μας πεί­τε δυο λόγια για το «Χρι­στού­γεν­να στο χωριό»;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Το «Χρι­στού­γεν­να στο χωριό» είναι το πρώ­το έργο της τρι­λο­γί­ας «Παι­δι­κές ανα­μνή­σεις». Ανα­τρέ­χει πίσω στον χρό­νο, όταν ο πρω­τα­γω­νι­στής του Δημή­τρης, στην ηλι­κία τότε των εννέα ετών, πρό­σμε­νε με αγω­νία τις σχο­λι­κές δια­κο­πές, για να τις περά­σει στο ορει­νό πατρο­γο­νι­κό χωριό, κοντά στον παπ­πού και τη για­γιά του. Το βιβλίο είναι γεμά­το από τις παρα­δό­σεις, τα έθι­μα και τις αξί­ες της ελλη­νι­κής υπαί­θρου εξή­ντα περί­που χρό­νια πριν, τον τρό­πο ζωής και την ξεγνοια­σιά στο χωριό σε σχέ­ση με την πόλη, τους οικο­γε­νεια­κούς δεσμούς και την αγνό­τη­τα σε μικρούς και μεγά­λους. Περι­γρα­φή, συναί­σθη­μα και διά­λο­γος μπλέ­κο­νται σε μια ιστο­ρία, που πιστεύω ν’ αρέσει.

hellas2day.gr: Σχέ­δια για το μέλλον;

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Φυσι­κά και υπάρ­χουν. Δεν είμαι όμως άνθρω­πος που τα απο­κα­λύ­πτω, αλλά τα αφή­νω να εξε­λι­χτούν στη φυσι­κή τους πορεία και εγώ απλά τα παρακολουθώ

Ευχα­ρι­στού­με θερ­μά τον  κύριο Δημή­τρη  Σκυ­ρια­νό για το χρό­νο  και την συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο hellas2day.gr  Του  ευχό­μα­στε από καρ­διάς καλή επι­τυ­χία σε ό,τι κάνει και η φαντα­σία του να μη στε­ρέ­ψει ποτέ! Να συνε­χί­σει να μας ταξι­δεύ­ει μέσα από εικό­νες και λέξεις στους όμορ­φους (παρα­μυ­θέ­νιους;) κόσμους του! 

ΕΡΓΑ ΤΟΥ:

Μετά από ΄σένα… Τι μου δίδα­ξε η ζωή

Ο Φάρος της ζωής

Η  ζωή  στα βήμα­τα ενός τανγκό 

Χρι­στού­γεν­να στο χωριό

Το Πάσχα 

 Το καλο­καί­ρι στο χωριό

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Λογο­τε­χνία σήμερα

Το Βιβλίο σήμερα 

Το Παι­δί σήμερα

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.