- Διαφήμιση -

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: 1ο Βραβείο διαγωνισμού Λογότυπου- Αποτελέσματα διαγωνισμού ποίησης.

Η Περι­φε­ρεια­κή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονί­ων Νήσων διορ­γά­νω­σε δια­γω­νι­σμό αφί­σας και λογό­τυ­που με θέμα: ’’1821–2021: 200 χρό­νια από την Ελλη­νι­κή Επανάσταση΄΄.

Το σχο­λείο μας κατέ­λα­βε την πρώ­τη θέση στην κατη­γο­ρία σχε­δια­σμού λογό­τυ­που με το ατο­μι­κό έργο του μαθη­τή της Ε’ τάξης Λασκα­ρά­του Γερά­σι­μου. Το έργο απει­κο­νί­ζει το συμ­βο­λι­κό ΄21 με παρα­δο­σια­κή φορε­σιά τσολιά,να προ­χω­ρά μπρο­στά με βήμα παρέ­λα­σης πάνω σε μια χρο­νο­γραμ­μή παρέα με ένα λευ­κό περιστέρι.Επίσης η κίνη­ση παρα­πέ­μπει σε αθλη­τή που ετοι­μά­ζε­ται να αγω­νι­στεί στο άλμα.

Στην κατη­γο­ρία του σχε­δια­σμού αφί­σας το σχο­λείο μας εκπρο­σω­πή­θη­κε από τον μαθη­τή της Γ’ τάξης Κοτσί­φη Γερά­σι­μο που δια­γω­νί­στη­κε επά­ξια με δύσκο­λο συναγωνισμό.

Το βρα­βείο και η συμ­με­το­χή έδω­σαν μεγά­λη χαρά στους μαθη­τές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς του σχο­λεί­ου μας και ενέ­πνευ­σαν την αγα­πη­τή σε όλους καθη­γή­τρια Μου­σι­κής κ.Γαλάτεια Βέρ­ρα να παρα­κι­νή­σει τα παι­διά της ΣΤ΄ τάξης να γρά­ψουν ποι­ή­μα­τα με σκέ­ψεις και συναι­σθή­μα­τα για τον εορ­τα­σμό των 200 χρό­νων από την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση. Το ποη­τι­κό απο­τέ­λε­σμα ήταν αξιο­θαύ­μα­στο και οι  υπεύ­θυ­νοι εκπ/κοί  μας κατέ­τα­ξαν: στην 1η θέση τον μαθη­τή Γεωρ­γό­που­λο Μαρί­νο στην 2η θέση την μαθή­τρια Πετει­νά­του Ιου­λιά­να και στην 3η θέση τον μαθη­τή Κρι­στιαν Ντερ­βί­σι. Όλα τα παι­διά που εκφρά­στη­καν και δημιούρ­γη­σαν μέσω της ζωγρα­φι­κής και της ποί­η­σης αξί­ζουν τα συγ­χα­ρη­τή­ριά μας και ευχό­μα­στε οι δρά­σεις αυτές  να απο­τε­λέ­σουν κίνη­τρο ώστε να αγα­πή­σουν το ταλέ­ντο τους και να το καλ­λιερ­γή­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο  στο μέλλον.

Με εκτί­μη­ση,

Η Δ/ντρια του σχολείου

Μαρα­βέ­για Σοφία

 

Η υπεύ­θυ­νη εκπαι­δευ­τι­κός του δια­γω­νι­σμού ποί­η­σης καθη­γή­τρια Μουσικής

Γαλά­τεια Βέρρα

Βρεί­τε μας και στις  σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

Το Αργο­στό­λι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
3 Comments
  1. Μαρία says

    Υπέ­ρο­χο. Συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλα τα παιδακια

  2. Μαρία says

    Υπέ­ρο­χο! Συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλα τα παιδιά!

  3. Συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλους για το όμορ­φο απο­τέ­λε­σμα και φυσι­κά στον ποι­η­τή! Μαρί­νο Γεωργόπουλο

Leave A Reply

Your email address will not be published.