- Διαφήμιση -

Αλεξανδρούπολη: Πολλά τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Εκλεισε και πάλι η Εγνατία Οδός

Στη παρα­πά­νω  δορυ­φο­ρι­κή εικό­να βλέ­που­με απο­τυ­πω­μέ­να τα ενερ­γά μέτω­πα και τις εκτά­σεις που έχουν καεί μέχρι στιγ­μής στην Αλεξανδρούπολη.

Οι  άνε­μοι πού πνέ­ουν στην περιο­χή έφτα­σαν και τα 8 μπο­φόρ καθι­στώ­ντας δυσχε­ρές το έργο της κατάσβεσης.

Πυρο­σβε­στι­κή, στρα­τός, Αστυ­νο­μία, εθε­λο­ντές και υδρο­φό­ρες ΟΤΑ δίνουν συντο­νι­σμέ­να την μάχη κατά της φωτιάς.

Στα μέτω­πα της πυρ­κα­γιάς δίνουν μάχη συνο­λι­κά 176 πυρο­σβέ­στες, εκ των οποί­ων οι 28 έφτα­σαν αερο­πο­ρι­κώς από την Αθή­να, με 10 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα και 31 οχή­μα­τα ενώ από αέρος επι­χει­ρούν 4 αερο­σκά­φη και 2 ελι­κό­πτε­ρα, ενώ ανα­μέ­νε­ται να στα­λούν άλλα δύο αερο­σκά­φη. Συν­δρο­μή παρέ­χουν υδρο­φό­ρες των ΟΤΑ και εθελοντές.
Ο καπνός από την #φωτιά της #Αλε­ξαν­ρου­πο­λης λόγω των ενι­σχυ­μέ­νων ΒΑ ανέ­μων εκτεί­νε­ται μέχρι και τις ανα­το­λι­κές περιο­χές της Μαγνη­σί­ας (Πήλιο). Ανα­μέ­νε­ται εξα­σθέ­νη­ση ανέ­μων το βρά­δυ αλλα  θα ξαναυ­πάρ­ξει ενί­σχυ­ση και πάλι από αύριο.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.