- Διαφήμιση -

Ανοιξε η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Ανοι­ξε ξανά η γέφυ­ρα Ρίου – Αντιρ­ρί­ου και η κυκλο­φο­ρία διε­ξά­γε­ται κανο­νι­κά σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της αστυνομίας.

Σημειω­τέ­ον ότι από το βρά­δυ του Σαβ­βά­του είχε τεθεί σε ισχύ απο­κλει­σμός της κίνη­σης δικύ­κλων και φορ­τη­γών, λόγω των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.