- Διαφήμιση -

Αργοστόλι: Κατερίνα Φωκά. Υποψήφια στο τοπικό συμβούλιο με την Δημοτική Συμπολιτεία

Ονο­μά­ζο­μαι Κατε­ρί­να Φωκά και είμαι υπο­ψή­φια στο τοπι­κό συμ­βού­λιο Αργο­στο­λί­ου με την Δημο­τι­κή Συμπολιτεία.

Ανή­κω σε όλους αυτούς, τους αισιό­δο­ξους, που πιστεύ­ουν και προ­σπα­θούν για το μέλλον!

Ανή­κω σε όλους αυτούς τους ρομα­ντι­κούς, που θεω­ρούν ότι η ζωή μας μπο­ρεί και πρέ­πει να γίνει καλύ­τε­ρη, αρκεί να το παλέ­ψου­με, ο καθέ­νας από εμάς και όλοι μαζί.

Ανή­κω σε όλους εκεί­νους, σε όλους εσάς τους απλούς ανθρώ­πους και πολί­τες, που γνω­ρί­ζου­με τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες του τόπου μας. Σε όλους όσους, δια­θέ­του­με όρα­μα, προσ­δο­κί­ες, γυρεύ­ου­με εκεί­νους τους μηχα­νι­σμούς που θα μας επι­τρέ­ψουν να δημιουρ­γή­σου­με δια­τη­ρώ­ντας ζωντα­νή την ελπί­δα μας. 

Αρκεί να μην παρα­μέ­νου­με άπρα­γοι, αφή­νο­ντας άλλους να απο­φα­σί­ζουν για εμάς.

Αρκεί να μην σιω­πού­με σε όσα μας ενο­χλούν και μας φθείρουν.

Αρκεί να παρα­τη­ρού­με, να σκε­φτό­μα­στε, να προ­τεί­νου­με, να ανα­ζη­τού­με λύσεις, να διεκ­δι­κού­με. Είναι δύσκο­λο, απαι­τεί χρό­νο, ενέρ­γεια, απαι­τεί υπο­μο­νή και επι­μο­νή, απαι­τεί θέλη­ση και αγά­πη. Αγά­πη για το νησί, αγά­πη για τους συμπα­τριώ­τες μου, όρε­ξη για δρά­ση και προσφορά.

H μέχρι τώρα πορεία μου έχει απο­δεί­ξει ότι παρα­μέ­νω σε εγρή­γορ­ση, προ­σπα­θώ­ντας από καρ­διάς και χωρίς προ­σω­πι­κή ωφέ­λεια, να παρά­γω έργο ακό­μη και χωρίς μέσα, οικο­νο­μι­κά και δια­δι­κα­στι­κά, χωρίς να κατέ­χω θέση ευθύ­νης, χωρίς ιδιο­τέ­λεια και κέρ­δος. Ελπί­ζω αν μου δοθεί βήμα, δυνα­τό­τη­τα να αξιο­ποι­ή­σω κάποιους μηχα­νι­σμούς του δημο­σί­ου, να εργα­στώ σκλη­ρά, διο­χε­τεύ­ο­ντας όλη μου την ενέρ­γεια, αγόγ­γυ­στα για το καλό όλων μας, για όσα θα βελ­τί­ω­ναν την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας, για εκεί­να που προ­ά­γουν και ανα­δει­κνύ­ουν τον τόπο μας, στον αθλη­τι­σμό, στον πολι­τι­σμό, για τις ευπα­θείς ομά­δες, για την προ­βο­λή των νησιών μας.

Δεσμεύ­ο­μαι, αν με τιμή­σε­τε με την ψήφο σας, να μην στα­μα­τή­σω να προ­σπα­θώ, παρά τις όποιες δυσκο­λί­ες προ­κει­μέ­νω να πετύ­χω τους στό­χους μου, συμ­βάλ­λο­ντας, μαζί με εσάς, για μια πιο εύκο­λη καθη­με­ρι­νό­τη­τα, για μια πιο όμορ­φη πόλη, για μια πιο όμορ­φη ζωή!

facebook: Katerina Foka

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.