- Διαφήμιση -

Αργοστόλι: Μαρία Μ. Γεωργοπούλου

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ” — ΝΙΚΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

Συγ­χω­ρια­νοί και συγ­χω­ρια­νές μου, όπως γνω­ρί­ζε­τε, οι περισ­σό­τε­ροι από εσάς, επί σει­ρά ετών, εργα­ζό­μουν στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, στην Αθήνα.

Το κεφά­λαιο αυτό της ζωής μου έχει πλέ­ον ολο­κλη­ρω­θεί. Τώρα βρί­σκο­μαι, εδώ, στον τόπο μου, όπου γεν­νή­θη­κα και μεγά­λω­σα και θέλω να βοη­θή­σω και να συμ­με­τέ­χω στην ανα­βάθ­μι­ση της περιο­χής μας και της Κοι­νό­τη­τας μας.

Ιδιαί­τε­ρα επι­θυ­μώ να συμ­βά­λω στην ανα­βάθ­μι­ση των χωριών μας Μου­σά­των και Πορια­ρά­των, καθώς και των οικι­σμών μας Καρού­ζα και Αγ.Δημητρίου (Αφρά­το), ώστε να βελ­τιω­θεί η καθη­με­ρι­νό­τη­τα μας και να ομορ­φύ­νουν οι γει­το­νιές μας και γενι­κά η περιο­χή μας.

Γι’ αυτό τον λόγο, ζητώ την ψήφο σας για το τοπι­κό συμ­βού­λιο της Κοι­νό­τη­τας μας και για την ενί­σχυ­ση του συν­δυα­σμού μας (ΠΑΡΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ) — Ν. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ώστε να αλλά­ξου­με σελί­δα, να επέλ­θει η αλλα­γή, για να μπο­ρέ­σου­με να προ­χω­ρή­σου­με στην υλο­ποί­η­ση έργων, ουσια­στι­κής σημα­σί­ας, για την ανα­βάθ­μι­ση της περιο­χής μας.

Ευχα­ρι­στώ εκ των προτέρων.”

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.