- Διαφήμιση -

Χριστουγεννιάτικο παζάρι διοργανώνει η Κιβωτός στην Κόνιτσα

Διή­με­ρο Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο παζά­ρι  διορ­γα­νώ­νει η Κιβω­τός του Κόσμου στην  Κόνιτσα.

Το παζά­ρι θα λάβει χώρα στις 12 και 13 Δεκεμ­βρί­ου από τις δέκα το πρωί ως τις έξι το από­γευ­μα στην κεντρι­κή πλατεία

Ο πατέ­ρας Αντώ­νιος και τα παι­διά της Κιβω­τού μας περι­μέ­νουν όλους με τις δημιουρ­γί­ες που έχουν ετοιμάσει.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.