- Διαφήμιση -

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία του Φεστιβάλ Βωβούσας.

του Χαράλαμπου Στέρτσου

Το 9ο ορεινό φεστιβάλ Βωβούσας έριξε αυλαία. Για μια  ακόμη φορά   σε αυτή τη πανέμορφη ορεινή περιοχή κρυμμένη στη σκιά των αιώνιων κορυφών της Πίνδου και μακριά από τη βουή των διάσημων θερέτρων της Ηπείρου, στην Βωβούσα, ένα μικρό χωριό  ξυλοκόπων στο ανατολικό βλαχοζάγορο συνετελέσθη ένα μικρό καλλιτεχνικό θαύμα. Αξιόλογοι καλλιτέχνες, δημιουργοί,  μουσικά συγκροτήματα και σχήματα, υποκλίθηκαν στη  φύση και στην αγάπη των ανθρώπων να διατηρήσουν περήφανοι άσβεστα τα ήθη και τα έθιμά τους. Δίπλα στον ποταμό Αώο που τους χωρίζει και τους συνδέει την ίδια στιγμή με μια γέφυρα πολιτισμού και κοινών αξιών γιόρτασαν το καλοκαίρι τιμώντας τη παράδοση. Το ποτάμι, το βουνό, η παράδοση γίνονται την ίδια στιγμή  συστατικά μιας   ανυποχώρητης συνείδησης αντίστασης απέναντι στην καταπάτηση και καταστροφή της φύσης. 

Η ανα­κοί­νω­ση των διορ­γα­νω­τών του φεστι­βάλ έχει ως εξής:

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία του Φεστιβάλ Βωβούσας. Ραντεβού το καλοκαίρι 2023 από 13 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια!

Για άλλη μια φορά, στα τέλη Ιου­λί­ου αρχές Αυγού­στου, πήρα­με τα βου­νά ανα­νε­ώ­νο­ντας το ραντε­βού μας με το ΦΒΣ. Νέοι και νέες, αλλά και λίγοι εκλε­κτοί σιτε­μέ­νοι, επα­να­λά­βα­με τη φετι­νή μας συνά­ντη­ση στη Βωβού­σα με τη Μάνα Φύση, αντλώ­ντας χαρά και δύνα­μη. Τα αντί­δω­ρά μας όπως κάθε χρο­νιά ήταν μου­σι­κές εκδη­λώ­σεις, εργα­στή­ρια, κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας, τρα­γού­δι και όλα αυτά, πρω­τί­στως με σεβα­σμό κι αγά­πη στους κατοί­κους που κρα­τούν τον τόπο όρθιο, στα ήθη και τα έθι­μά τους. Απο­χω­ρώ­ντας με ανά­μει­κτα αισθή­μα­τα χαράς και λύπης καθώς έρχε­ται ο αντί­λα­λος της φωνής των βουνών

Εις το επανιδείν
Au revoir
Auf Wiedersehen
Arriverderci
See you soon.

Εις το επα­νι­δείν, λοι­πόν, και σενε­τά­τε, καλοί μας φίλοι και συνο­δοι­πό­ροι σ’ αυτόν τον κοι­νό αγώ­να αυτο­γνω­σί­ας και ανα­γνώ­ρι­σης πως η φύση είναι τρο­φός μας και μας ανα­ζω­ο­γο­νεί κι ο άνθρω­πος σύντρο­φος και όχι κατα­κτη­τής και εκμε­ταλ­λευ­τής της. Χωρίς φύση δεν υπάρ­χει ζωή, αντι­λα­λού­νε τα βουνά.

Και του χρό­νου, να γιορ­τά­σου­με τα 10 χρό­νια του Φεστι­βάλ Βωβού­σας. Έχου­με την ελπί­δα βαθιά στην ψυχή μας πως θα ’ρθει ο και­ρός που δεν  θ’ ανε­βαί­νου­με στη Βωβού­σα σαν επι­σκέ­πτες ή προ­σκυ­νη­τές αλλά και σαν νύφες, γαμπροί και συμπεθέροι.

Νατάσ­σα Μπλά­τσιου και Πηνε­λό­πη Θωμαϊ­δη, πολυ­με­σι­κή έκθε­ση Πλάι στο ποτάμι
Αφιέ­ρω­μα στην σκη­νο­θέ­τι­δα Ελέ­νη Αλεξανδράκη
Γιάν­νης Καρ­λό­που­λος, τοι­χο­γρα­φία Ύλη Βουνού
Κώστας Μπίσ­σας, εργα­στή­ριο Design Fiction

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Φεστι­βάλ Βωβού­σας θα ήθε­λε να ευχα­ρι­στή­σει όλους αυτούς που με αγά­πη και κέφι βοή­θη­σαν στην διορ­γά­νω­σή του: Γιώρ­γο Σου­κου­βέ­λο, Αλέ­κο Καχρι­μά­νη, Βαγ­γέ­λη Ιωα­κει­μί­δη, Πηνε­λό­πη Θωμα­ΐ­δη, Νατάσ­σα Μπλά­τσιου, Κώστα Τζίρος,Ίνγκριντ Σοφια­νού, Μίχα­ελ Βανάμ, Αλε­ξάν­δρα Παπ­πά και Αλέ­ξη Κατσα­ρό από το MedINA, Δήμη­τρα Δερ­μι­τζά­κη, Μάκη Γαλά­νη, Τού­λα Κού­σκου, Ελέ­νη Ντα­λα­μπέ­κη, Λέος Σάτα­βα, Λού­τσιε Κου­λί­γκο­βα και Λαρί­σα Βέρ­γου από το Τσέ­χι­κο Κέντρο Αθή­νας, Κώστα Ξυκο­μη­νό, Γιώρ­γο Δέτση, Μαρία Καβα­λιε­ρά­του, Πάρι Κού­τσι­κο, Ντί­νο Κου­λα­ξή, Γιάν­νη Καρ­λό­που­λο, Βιρ­γι­νία Χρι­στά­κου, Ήρα Σπα­γα­δώ­ρου, Γιώρ­γο Λου­βερ­δή, Γιάν­νη Καπέ­λο, Κώστα Μπίσ­σα, Βασι­λι­κή Θεο­δω­ρά­κη, Σωτή­ρη Τσου­κα­ρέ­λη, Δημή­τρη Κιτσι­κό­που­λο, Χρή­στο Γιω­τί­τσα, Ζήση Βασιώ­τη, Ελευ­θε­ρία Βασιώ­τη, Κων­στα­ντί­να Μεσ­σί­νη, Ρόζα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη, Κων­στα­ντί­να Λίτσα, Βασί­λη Λου­λέ, Ελέ­νη Αλε­ξαν­δρά­κη, Άννα Παπαϊ­ω­άν­νου, Μαρί­ζα Βαμ­βου­κλή, Χοα­κίν Ο’Ράιαν, Σάβ­βα Μετα­ξά, Τάσο Στά­μου, Γιάν­νη Ιασω­νί­δη, Κώστα Τζιο­βά­ρα, Σάκη Βαρέ­ση, Θωμά Νάστο, Ηλία Μερ­τή, Δημή­τρη Κατρα­νί­δη, Δημή­τρη Νόλ­λα, Στέ­φα­νο Νόλ­λα, Κατε­ρί­να Νόλα, Βασί­λη Νόλα, Γιώρ­γο Τσα­μη­τρό­που­λο, Στέ­φα­νο Βασιώ­τη, Στέ­φα­νο Στα­γκο­γιάν­νη, Καί­τη Γρη­γο­ρά­του, Αντώ­νη Στα­γκο­γιάν­νη, Κώστα Ζέρ­βα, Δημή­τρη Χατζή, Κατε­ρί­να Οικο­νο­μά­κου, Σπύ­ρο Κρί­μπα­λη, Μαί­ρη Παπαϊ­ω­άν­νου, Άννα Νόλ­λα-Που­λα­ρί­κα, Μαρία Νόλ­λα και Σοφί­κα Στα­γκο­γιάν­νη, Αλέ­κο Δρού­για, Άννα Δρού­για για τις υπέ­ρο­χες πίτες και φυσι­κά-φυσι­κά την ξαδέρ­φη, φίλη κι αδερ­φή Βάγ­γυ Δρούγια!

Καμί­λο Νόλ­λας — Δημή­τρης Δρούγιας

Και τους οργανισμούς:
Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου, Δήμο Ζαγο­ρί­ου, Πολι­τι­στι­κό Σύλ­λο­γο Βωβού­σας, Εκκλη­σια­στι­κή Επι­τρο­πή Βωβού­σας, Μεσο­γεια­κό Ινστι­τού­το για την Φύση και τον Άνθρω­πο, Τσε­χι­κό Κέντρο Αθή­νας, Orila

video «Απάνω στη Βωβούσα» 

Τρα­γου­διέ­ται πάνω στην μελω­δία της «Παρα­γουά­ης» (1939) του Βασί­λη Τσι­τσά­νη Στί­χοι από έναν «Μυτι­λη­νιό στο ακρο­γιά­λι της Βωβού­σας» Απά­νω στη Βωβού­σα θα ‘χεις όλα τα λού­σα, Αρκεί να ‘χεις υπνό­σα­κο ζεστό Με κρύο τσι­που­ρά­κι και νόστι­μο σου­βλά­κι και φίνο αγριό­χοι­ρο ψητό Απά­νω στο γεφύ­ρι, σου κάνω το χατή­ρι, γινό­μα­στε ζευ­γά­ρι ται­ρια­στό Στου ποτα­μού το ρέμα θα ζήσου­με ένα ψέμα, τον έρω­τα που φεύ­γει σαν νερό Δεν πάμε για κυνή­γι, μα μες στο Κατα­φύ­γι θα στή­σου­με τσα­ντί­ρι ζηλευ­τό Κι απά­νω στην αιώ­ρα, με του βου­νού τα δώρα, θα κατα­λά­βεις πόσο σ’ αγα­πώ Μέσα στη Βάλια Κάλ­ντα σου κάνω μια καντά­δα με μπου­ζου­κά­κι έξυ­πνο, τρε­λό Κι αν δού­με καμιά αρκού­δα θα κάνου­με το Βού­δα, να μη μας πάρει στο κυνη­γη­τό Video credits: Joaquín O’Ryan”

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Βωβού­σα Ζαγο­ρί­ου σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.