- Διαφήμιση -

Ενεργός γήρανση ή γερασμένη κοινωνία;

του Δημή­τρη Μιχαηλίδη

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η δημό­σια δια­δι­κτυα­κή συζή­τη­ση της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, την 14/6/2021, με θέμα: Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία & τρί­τη ηλι­κία.

Στην συζή­τη­ση μπή­καν κατά σει­ρά οι: Κώστας Οικο­νο­μό­που­λος (ΠΕΣΚΟ), Λου­κάς Μπρέ­χας (Δίκτυο ΚΑΠΑ), Σταυ­ρού­λα Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Δημή­τρης Μιχαη­λί­δης (Αγρο­Νέα), Δημή­τρης Γαλά­νης, Πάνος Παπαϊ­ω­άν­νου (Symbiosis), Ζαφεί­ρης Ναστού­λης, Αγγε­λι­κή Τσια­ξί­ρη, Ανα­στά­σιος Αλα­τζό­γλου, Κική Χρι­στο­φο­ρά­του, Ιωάν­νης Αυγε­νί­κος, Βασί­λης Τακτι­κός (ΙΝΜΕΚΟ), Αλκι­βιά­δης Γεωρ­γού­δης & Μάγδα Κοντο­γιάν­νη (κτη­νο­τρό­φος, Μενί­δι), με ειση­γη­τές τον κ Γρη­γό­ρη Παπα­πέ­τρου (Γίνε μια αγκα­λιά) και τον κ Μάνο Καστρι­νά­κη (50plus).

Η συζή­τη­ση βρί­σκε­ται στο facebook στο προ­φίλ «Πανελ­λή­νια Ένω­ση Συμπρά­ξε­ων ΚΟ» στο https://www.facebook.com/184911065213528/videos/184830956788116 και συνέ­πε­σε (15/6/2021) με την Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά της Κακο­με­τα­χεί­ρι­σης των Ηλικιωμένων.

Από όσα θα μπο­ρού­σε κάποιος ηλι­κιω­μέ­νος να συγκρα­τή­σει από την δημό­σια συζή­τη­ση είναι:

 • Από τα δημο­σιο­ποι­η­μέ­να περι­στα­τι­κά κακο­με­τα­χεί­ρι­σης ηλι­κιω­μέ­νων, προ­κύ­πτουν μόνο για την περί­ο­δο 2010–2014 τα εξής στοιχεία:

Α. 27 ηλι­κιω­μέ­νοι, δολοφονήθηκαν,

Β. 390 ηλι­κιω­μέ­νοι, έπε­σαν θύμα­τα βιαιοπραγίας,

Γ. 7 ηλι­κιω­μέ­νες, έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής κακοποίησης,

Δ. 192 ηλι­κιω­μέ­νοι, έπε­σαν θύμα­τα οικο­νο­μι­κής κακοποίησης.

 • Η δημο­γρα­φι­κή γήραν­ση είναι μια βόμ­βα με ανυ­πο­λό­γι­στες επιπτώσεις.
 • Το 2019 το 20,3% του πλη­θυ­σμού της ΕΕ-27 ήταν ηλι­κί­ας πάνω από 65 ετών, δηλα­δή περί­που 90 εκ άνθρω­ποι σε 446 εκ κατοίκους.
 • Μέχρι το 2100 οι ηλι­κιω­μέ­νοι άνω των 80 ετών θα είναι το 14,6% (σήμε­ρα μόνο 5,8%) …
 • Η Ελλά­δα έχει το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό πλη­θυ­σμού ηλι­κί­ας άνω των 65 ετών, από όλα τα κρά­τη-μέλη της ΕΕ.
 • Η Ελλά­δα δια­θέ­τει το μικρό­τε­ρο μερί­διο δαπά­νης στην φρο­ντί­δα ως ποσο­στό της συνο­λι­κής δαπά­νης για την υγεία. Μόλις 0,2% η Ελλά­δα (320 εκ €), ενώ η ΕΕ δια­θέ­τει το 1,5% της δαπά­νης υγεί­ας δηλα­δή 2,4 δις €!!!
 • Το 2019 το 22% του πλη­θυ­σμού της Ελλά­δος ήταν ηλι­κί­ας 65+ ετών.
 • Το 2040 στα 150 ενή­λι­κα άτο­μα οι 50 θα είναι 65+ και οι 100 20–64 ετών.
 • Το 2060 η Ελλά­δα θα είναι χώρα ηλι­κιω­μέ­νων πάνω από το 48% οι 65+!
 • Το 77% των 65+ έχει μέση σύντα­ξη 643€ (ΗΔΙΚΑ, 2020)
 • 129.000 ηλι­κιω­μέ­νοι άνθρω­ποι έχουν άνοια στην Ελλά­δα (ΕΛΣΤΑΤ, 2020)
 • Το 53% των ηλι­κιω­μέ­νων έχουν προ­βλή­μα­τα όρα­σης και το 50% ακοής.
 • 197.000 άτο­μα δια­γνώ­στη­καν με Alzheimer (2015) και θα φθά­σει στα 354.000 ηλι­κιω­μέ­να άτο­μα μέχρι το 2050.
 • Σε κίν­δυ­νο φτώ­χειας είναι σήμε­ρα το 21% των ηλι­κιω­μέ­νων 65+
 • Το 74% των ηλι­κιω­μέ­νων έχει προ­βλή­μα­τα κινητικότητας
 • Η Ελλά­δα είναι 79η ανά­με­σα σε 96 χώρες, όσον αφο­ρά την ευημερία
 • Η Ελλά­δα είναι μια από τις χει­ρό­τε­ρες χώρες για να ζουν πολί­τες 60+
 • Η Ελλά­δα είναι 91η (στις 96) όσον αφο­ρά την διευ­κό­λυν­ση της ζωής των ηλι­κιω­μέ­νων λόγω μετα­φο­ρών και ασφάλειας …
 • Όταν το προσ­δό­κι­μο ζωής των Ελλή­νων ήταν 65 χρό­νια η συντα­ξιο­δό­τη­ση προ­βλε­πό­ταν για τα 65 έτη και είχε κατα­ντή­σει ο μέσος όρος κάπου στα 45
 • Τώρα με την συντα­ξιο­δό­τη­ση στα 67 και μέσο όρο 52 χρο­νών το προσ­δό­κι­μο ζωής είναι 84 έτη!!!
 • Λει­τουρ­γούν στην Ελλά­δα 243 μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων με συνο­λι­κή δυνα­μι­κό­τη­τα 15.000 άτομα.
 • Οι δημό­σιες δομές φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων είναι: Λέσχες Φιλί­ας. ΚΑΠΗ, Βοή­θεια στο σπί­τι, Κέντρα ημε­ρή­σιας φρο­ντί­δας, Δημό­σια γηροκομεία.
 • Η Υγεία μας οφεί­λε­ται κατά 51% στον τρό­πο ζωής & συμπε­ρι­φο­ράς, κατά 20% σε βιο­λο­γι­κούς παρά­γο­ντες, κατά 19% στο περι­βάλ­λον και ΜΟΝΟ κατά 10% στις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας ενός κράτους …
 • Οι δημό­σιες δαπά­νες για την Τρί­τη ηλι­κία από 1,2% του ΑΕΠ σήμε­ρα, θα πάνε το 2060 μέχρι και το 3,6% !!! … ….
 • «Είχα­με δικά μας «φυντά­νια» που καρα­δο­κού­σαν να εκμε­ταλ­λευ­τούν μονα­χι­κά άτο­μα, ήρθαν και τα «εισα­γό­με­να» και έδε­σε το «για­ούρ­τι». Μη σου τύχει στα μεγά­λα σου χρό­νια και μεί­νεις μόνος σου χάθη­κες …» Μια παρα­τή­ρη­ση από έναν συμ­με­τέ­χο­ντα, και χωρίς να ληφθεί υπό­ψιν η ραγδαία αύξη­ση του αριθ­μού των ηλικιωμένων …
 • Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία έχει να προ­σφέ­ρει τις δομές «Αλλη­λό­χρεα Κεφά­λαια», αλλά και συστή­μα­τα αυτο­βο­ή­θειας, όπως είναι όλοι οι σωστοί συνεταιρισμοί.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ εκτί­μη­σε ότι πρέ­πει να ασχο­λη­θεί περισ­σό­τε­ρο με τα θέμα­τα της Τρί­της ηλι­κί­ας και να δεί­ξει απο­τε­λέ­σμα­τα, με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα Τρί­της Ηλι­κί­ας, που είναι η 1η Οκτ. Μια πεντα­με­λής ομά­δα εργα­σί­ας θα συνε­χί­σει να εργά­ζε­ται στον τομέα αυτό.

Στην ψηφια­κή επο­χή όλα τα προ­βλή­μα­τα, ακό­μα και των κοι­νω­νι­κών σχέ­σε­ων, έχουν μια ισχυ­ρή παρά­με­τρο ψηφια­κών δεξιο­τή­των, στις οποί­ες οι ηλι­κιω­μέ­νοι είναι σχε­δόν πλή­ρως «ψηφια­κά αναλ­φά­βη­τοι». Ο κ Λου­κάς Μπρέ­χας (info@diktio-kapa.dos.gr) παρου­σί­α­σε μια οικο­νο­μι­κά προ­σι­τή σε όλους (40€?) τεχνι­κή λύση για αξιο­ποί­η­ση της τηλε­ό­ρα­σης σε κάθε σπί­τι για δικτύ­ω­ση και επι­κοι­νω­νία μετα­ξύ των ηλικιωμένων.

Η Κοι­νω­νία των Πολι­τών, μετά την ενη­μέ­ρω­ση της 14/6/2021 θα πρέ­πει να δώσει ανά­λο­γη προ­σο­χή με την έντα­ση του θέμα­τος, με το ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νο ποσο­στό των συμπο­λι­τών μας και τα πολι­τι­στι­κά, ηθι­κά και ειδι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της Τρί­της ηλι­κί­ας, ακό­μα και της Τέταρ­της ηλικίας (!).

Αν ως Τρί­τη ηλι­κία χαρα­κτη­ρί­ζου­με τους ανθρώ­πους άνω των 50 ετών, υπάρ­χουν ακό­μα και πολύ σοβα­ρά θέμα­τα απα­σχό­λη­σης ηλι­κιω­μέ­νων, του­λά­χι­στον όσων δεν κατα­χρά­στη­καν συντε­χνια­κά την κοι­νω­νία και θα συντα­ξιο­δο­τη­θούν κανο­νι­κά, με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να, όταν γίνουν 67 ετών.

Για τους άνω των 67 ετών παρα­τη­ρεί­ται πλη­θυ­σμια­κή έκρη­ξη λόγω συνε­χούς επι­μή­κυν­σης του προσ­δό­κι­μου ζωής, ανά­γκη μεγά­λης υγειο­νο­μι­κής υπο­στή­ρι­ξης, μεγά­λος δια­θέ­σι­μος χρό­νος (ειδι­κές μορ­φές του­ρι­σμού και συμπλη­ρω­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες προς την θερι­νή ανα­ψυ­χή), μεγά­λη συσ­σώ­ρευ­ση εμπει­ριών, επαρ­κής διά­θε­ση για εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά, ανά­γκη οργά­νω­σης αυτο­βο­ή­θειας (συνε­ται­ρι­σμοί, Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία) κλπ

Αν θα μπο­ρού­σα­με να κατη­γο­ριο­ποι­ή­σου­με τις κακο­ποι­ή­σεις των ηλι­κιω­μέ­νων θα τις δια­κρί­να­με σε: Σωμα­τι­κή κακο­ποί­η­ση, Ψυχο­λο­γι­κή ή συναι­σθη­μα­τι­κή κακο­ποί­η­ση, Σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση, Οικο­νο­μι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, Παρα­μέ­λη­ση ή εγκα­τά­λει­ψη και άλλες

Και βέβαια όλα αυτά για το μισό του πλη­θυ­σμού, που είναι αστοί, διό­τι το άλλο μισό που είναι μέλη σε αγρο­τι­κές κοι­νω­νί­ες, όπου ακό­μα υπάρ­χουν, οι ηλι­κιω­μέ­νοι είναι ενταγ­μέ­νοι στην ζωή της οικογένειας.

Στον αγρο­τι­κό χώρο παρα­τη­ρού­με (υπο­κει­με­νι­κά, διό­τι δεν μετρά­ει κανείς….) αύξη­ση των θανα­τη­φό­ρων ατυ­χη­μά­των σε ηλι­κιω­μέ­νους που βρί­σκο­νται σε αγρο­τι­κές εργα­σί­ες ακό­μα και 88 ετών …, ίσως εργα­ζό­με­νους ακό­μα, διό­τι οι νέοι έχουν φύγει για τις πόλεις …

Δεν υπάρ­χουν επαρ­κείς μελέ­τες για πιθα­νή δια­φο­ρο­ποί­η­ση στους ηλι­κιω­μέ­νους μετα­ξύ αγρο­τι­κών περιο­χών και αστι­κών περιο­χών, ενώ μόνο ακρι­το­μυ­θώς θίγε­ται το θέμα των «επαγ­γελ­μα­τι­κών» ασθε­νειών & θανά­των, λόγω ευρεί­ας χρή­σης «-κτό­νων» φαρ­μά­κων.

«Κανέ­νας δεν είναι τόσο πολύ ερω­τευ­μέ­νος με την ζωή, όσο εκεί­νος που γερ­νά­ει» Σοφο­κλής, θύμι­σε ο κ Γρη­γό­ρης Παπα­πέ­τρου (Γίνε μια αγκαλιά).

 

Για την κατα­γρα­φή, Δημή­τριος Μιχαη­λί­δης, Αγρο­Νέα, 6998282382

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.