- Διαφήμιση -

Φαρ Ουέστ η Θήβα

Πυροβολισμοί, τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις

Ανα­στά­τω­ση προ­κλή­θη­κε στη Θήβα κατά τη δια­δι­κα­σία αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης  καθώς  αντηλ­λά­γη­σαν  πυρο­βο­λι­σμοί στον οικι­σμό Πυρί — Συνε­λή­φθη­σαν τρία άτο­μα  και οδη­γή­θη­καν στον Εισαγγελέα. 

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την Τετάρ­τη (09.06.2021)

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.