Φωτιά ξεκί­νη­σε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στην Αντίπαρο.

Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές της Πυρο­σβε­στι­κής η φωτιά ξεκί­νη­σε από ανά­φλε­ξη σε όχη­μα και επε­κτά­θη­κε σε παρα­κεί­με­νη περιο­χή με χαμη­λή βλάστηση.

Η εστία της πυρ­κα­γιάς εντο­πί­ζε­ται στην περιο­χή Σώρος. Στο σημείο επι­χει­ρούν έξι άνδες με τρία οχή­μα­τα που πέρα­σαν από την Πάρο, ενώ έχει ζητη­θεί και ενα­έ­ρια συνδρομή.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Αντί­πα­ρος σήμερα

.