- Διαφήμιση -

Η Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Από 07:30και μετά ενω ο Κηφι­σός είχε σχε­τι­κά ομα­λή ροή, ένα ψιλό­βρο­χο ανά­γκα­σε τους οδη­γούς να μειώ­σουν ταχύ­τη­τα και στα­δια­κά δημιουρ­γή­θη­καν ουρές.

Στην κάθο­δο, σύμ­φω­να με τον χάρ­τη της Google το πρό­βλη­μα ξεκι­νά από το ύψος της Λυκό­βρυ­σης και συνε­χί­ζε­ται μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ.

Ανά δια­στή­μα­τα η Κηφι­σί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα έχει πρό­βλη­μα έκα­θώς και η κάθο­δος της Μεσογείων.

Χαμη­λές ταχύ­τη­τες και σε Ποσει­δώ­νος, Βου­λιαγ­μέ­νης, λεω­φό­ρο Αθη­νών, Πατη­σί­ων, Αχαρ­νών στο λιμά­νι του Πειραιά.
οδη­γεί­τε προσεκτικά!

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.