- Διαφήμιση -

Κατερίνα Λ. Κοσκοβόλη — Γιαχρίτση. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων

Πρώ­ην:

  • Δημο­τι­κή Υπάλληλος
  • Αντι­δή­μαρ­χος Κοι­νω­νι­κής Προ­στα­σί­ας- Παι­δεί­ας — Πολι­τι­σμού — Ισό­τη­τας Δήμου Λεβαδέων
  • Υπο­ψή­φια Βου­λευ­τής ΠΑ.ΣΟ.Κ — ΚΙΝ.ΑΛ

Τηλ: 6934 619401

e‑mail: kkoskovoli@hotmail.com

f/b: facebook.com/koskovoli 

 

Υπο­ψή­φια με τον Δημο­τι­κό Συνδυασμό:

Συμ­φω­νία ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ. Δ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Λεβαδέων

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.