- Διαφήμιση -

Κεφαλονιά: Φωτιά στην Αγία Ειρήνη

Φωτιά εκδη­λώ­θη­κε στην Κεφα­λο­νιά  βόρεια της  Αγί­ας Ειρή­νης στα Σολο­μά­τα και Αννι­νά­τα .  Η πυρ­κα­γιά έχει φθά­σει κοντά στα σπί­τια στα Βλα­χου­λά­τα. Πέντε πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα με αρκε­τούς πυρο­σβέ­στες και  εθε­λο­ντές του Ελειού επι­χει­ρούν στο πεδίο. Στις δυνά­μεις αυτές έχουν προ­στε­θεί και δυνά­μεις της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Η φωτιά είναι μακριά από τον δρό­μο και οι μετα­κι­νή­σεις προς και από το λιμά­νι του Πόρου διε­ξά­γο­νται κανονικά.

Υγρα­σία: 57%
Άνε­μος: 8 χμ/ώ

 

Βρεί­τε μας και στην σελί­δα μας στο Facebook: Η Κεφα­λο­νιά σήμερα
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.