- Διαφήμιση -

Κέρκυρα: Ήχησε το 112. Προς εκκένωση 15 περιοχές

Επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις έχει πάρει η φωτιά στην Κέρ­κυ­ρα.  15 περιο­χές έχουν λάβει εντο­λή εκκέ­νω­σης. Το 112 έχει στεί­λει δύο νέα μηνύ­μα­τα για εκκέ­νω­ση 10 οικι­σμών.  Η νύχτα προ­βλέ­πε­ται ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη για το νησί. Οι κάτοι­κοι οφεί­λουν να ενη­με­ρώ­νο­νται συνε­χώς και να ακο­λου­θούν στις εντο­λές των αρχών.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.