- Διαφήμιση -

Κωνσταντίνος Μπάστας. Υποψήφιος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

Ο γνω­στός κι αγα­πη­τός σε όλους Κων­στα­ντί­νος Μπά­στας ανα­κοί­νω­σε ότι συντάσ­σε­ται με το ψηφο­δέλ­τιο του Γιάν­νη Σγού­ρου και τον συν­δυα­σμό «Αττι­κή Ανε­ξάρ­τη­τη Αυτο­διοί­κη­ση». Θα είναι υπο­ψή­φιος στον Κεντρι­κό Τομέα Αθηνών.

Στην επι­στο­λή του  στα social media ανέ­φε­ρε τα εξής

“Αγα­πη­τοί φίλοι
Μετά και τα τελευ­ταία δρα­μα­τι­κά γεγο­νό­τα όπου συντε­λέ­στη­κε τερά­στια φυσι­κή και περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή με απώ­λειες ανθρώ­πι­νων ζωών και περιου­σιών απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά η αδυ­να­μία του κεντρι­κού κρά­τους «επι­τε­λι­κού» η μη να αντα­πο­κρι­θεί με επι­τυ­χία σε ένα από τους πιο βασι­κούς σκο­πούς ύπαρ­ξης του που είναι η προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και περιου­σί­ας και του περιβάλλοντος.
Κατά αυτόν τον τρό­πο επι­βε­βαιώ­νε­ται η ανά­γκη η Τοπι­κή και Περι­φε­ρι­κή Αυτο­διοί­κη­ση να δια­δρα­μα­τί­σει ένα πιο ουσια­στι­κό ρόλο, να ενι­σχυ­θεί περαι­τέ­ρω με αρμο­διό­τη­τες και τους ανα­γκαί­ους πόρους ώστε να πρω­τα­γω­νι­στή­σει αφε­νός στην βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας και της ποιό­τη­τας ζωής των πολι­τών και αφε­τέ­ρου να συμ­βά­λει καθο­ρι­στι­κά σε μια ανα­πτυ­ξια­κή προ­ο­πτι­κή της παρ­τί­δας μας. Να απο­τε­λέ­σει ένα νέο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».
Για το λόγο αυτό ο θεσμός της Αυτο­διοί­κη­σης δεν πρέ­πει να μετα­βλη­θεί σε ένα πεδίο επί­δει­ξης πυγ­μής και ισχύ­ος ή δια­μόρ­φω­σης κομ­μα­τι­κών συσχε­τι­σμών και συνά­μα παρα­κο­λού­θη­μα της κεντρι­κής πολι­τι­κής σκη­νής όπως παρα­τη­ρή­σα­με να επι­χει­ρεί­ται δυστυ­χώς με ευθύ­νη του πρω­θυ­πουρ­γού της χώρας και προ­έ­δρου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Κυριά­κου Μητσοτάκη.
Τέτοιες νοο­τρο­πί­ες και πρα­κτι­κές ειδι­κά όταν εκπο­ρεύ­ο­νται επί­ση­μα και με προ­κλη­τι­κό τρό­πο από τους θεμα­το­φύ­λα­κες των θεσμών είναι ξεκά­θα­ρο ότι όχι μόνο δεν τους υπη­ρε­τούν όπως οφεί­λουν αλλά δυστυ­χώς τους πλήτ­τουν και τους υποβαθμίζουν.
Εξυ­πα­κού­ε­ται ότι όσοι απο­δέ­χο­νται το ρόλο του κομ­μα­τι­κού «εντο­λο­δό­χου» να περι­μέ­νουν ότι θα εισπρά­ξουν την απο­δο­κι­μα­σία των πολιτών.
Ήρθε η ώρα να μιλή­σουν οι πολί­τες ειδι­κά μετά και την πρω­το­φα­νή δοκι­μα­σία που βιώ­νου­με και να υπο­στη­ρί­ξουν πρό­σω­πα που ξέρουν και μπο­ρούν να «δίνουν» και όχι μόνο να «παίρ­νουν». Ο Γιάν­νης Σγου­ρός υπη­ρε­τεί για πάνω από 20 χρό­νια το θεσμό της αυτο­διοί­κη­σής με συνέ­πεια, ανι­διο­τέ­λεια και επι­τυ­χία. Έχει γνώ­ση, πρό­σφε­ρε σημα­ντι­κό έργο και έχει την δυνα­τό­τη­τα και ισχυ­ρή βού­λη­ση να συνε­χί­σει να προ­σφέ­ρει ακού­ρα­στα. Ήταν και παρα­μέ­νει το κατάλ­λη­λο πρό­σω­πο που υπη­ρε­τεί αυθε­ντι­κά το θεσμό της Περι­φε­ρεια­κής Αυτο­διοί­κη­σης και τους πολί­τες. Σε αυτή την σημα­ντι­κή υπό­θε­ση δεν μπο­ρώ να παρα­μεί­νω θεα­τής και για αυτούς τους λόγους που ανέ­φε­ρα για ακό­μα μια φορά συντάσ­σο­μαι στην προ­σπά­θεια του και συμ­με­τέ­χω στον συν­δυα­σμό «Αττι­κή Ανε­ξάρ­τη­τη Αυτο­διοί­κη­ση» υπο­ψή­φιος στον Κεντρι­κό Τομέα Αθη­νών. Δεσμεύ­ο­μαι ότι θα εργα­στώ με όλες μου τις δυνά­μεις για να επιτύχουμε !!”
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.