- Διαφήμιση -

Κως: Χρησιμοποίησαν αρχαία για να χτίσουν το σπίτι τους!

Δεν το περί­με­ναν αυτό που αντί­κρυ­σαν  αστυ­νο­μι­κοί μετά  από  έρευ­να σε σπί­τι για ναρ­κω­τι­κά. Οι κάτοι­κοι του σπι­τιού, ένας 76χρονος Έλλη­νας και ο 25χρονος γιος του, στην Κω,  είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αρχαία αντι­κεί­με­να για να χτί­σουν το σπί­τι τους πολ­λά εκ των οποί­ων ήταν εμφα­νώς  εντοιχισμένα!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κως σήμερα

Η Αρχαιο­λο­γία σήμε­ρα Archeology today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.