- Διαφήμιση -

ΛΑΡΙΣΑ: Αχτίδες αισιοδοξίας. Πέφτει η στάθμη του Πηνειού

Ενθαρ­ρυ­ντι­κά νέα από τον Πηνειό. Οι κάτοι­κοι βλέ­πουν την στάθ­μη των νερών να μειώ­νε­ται που σημαί­νει ότι αρχί­ζει η αντί­στρο­φη πορεία όσον αφο­ρά την κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί και έχει δοκι­μά­σει σκλη­ρά τις τελευ­ταί­ες  μέρες την πόλη της Λάρι­σας και τις γύρω περιοχές.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Λάρι­σα σήμερα

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.