- Διαφήμιση -

ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κεντρική Προεκλογική Ομιλία 26/6, κινηματογράφος “Τριανόν” Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα

                    ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                     Οικονομολόγος — Περιφερειολόγος

              Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προ­σκα­λώ στην κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ομι­λία μου ως υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Κεντρι­κού Τομέα Αττι­κής με τον συν­δυα­σμό “Αττι­κή Ανε­ξάρ­τη­τη Αυτο­διοί­κη­ση¨ με επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Σγου­ρό, την Τρί­τη 26 Σεπτεμ­βρί­ου και ώρα 19:30 που θα γίνει στον κινη­μα­το­γρά­φο “Τρια­νόν” Κοδριγ­κτώ­νος 21 Κυψέ­λη Αθή­να 104 34

Θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός

( Μετά το τέλος της εκδή­λω­σης θα συνε­χί­σου­με ακρι­βώς απέ­να­ντι με ποτό και μου­σι­κή και βέβαια την σχε­τι­κή πολι­τι­κή “ζύμω­ση” στον πάντα φιλό­ξε­νο χώρο του Escape Athens στην 3η Σεπτεμ­βρί­ου 130 & Κοδριγ­κτώ­νος γωνία)

Η παρουσία σου θα μου δώσει ιδιαίτερη χαρά

Κεντρι­κός Τομέας

Δήμοι: Αθη­ναί­ων / Βύρω­νας / Γαλα­τσί­ου / Δάφ­νης — Υμητ­τού / Ζωγρά­φου / Ηλιού­πο­λης / Καισαριανής/ Ν. Φιλα­δέλ­φειας — Ν. Χαλκηδόνας

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.