- Διαφήμιση -

Νίκος Ανουσάκης. Ψηφοδέλτιο Νίκης για το Αργοστόλι

Aυτοί είναι οι υπο­ψή­φιοι Δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι μας ‑Πολι­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας — Όλα τα ονόματα

Με τιμή και περη­φά­νια παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα το κεντρι­κό ψηφο­δέλ­τιο μας με τους υπο­ψή­φιους δημο­τι­κούς συμ­βού­λους ανά περιο­χή το οποίο καταρ­τί­σθη­κε από πρό­σω­πα με πολι­τι­κή άπο­ψη, πολι­τι­κή δια­δρο­μή και ρόλο στα τοπι­κά δρώ­με­να κι όχι από “επι­στρα­τευ­μέ­νους” υπαλ­λή­λους, όπως συμ­βαί­νει στην περί­πτω­ση του ψηφο­δελ­τί­ου Μιχα­λά­του, ούτε από “όμη­ρους υπο­χρε­ώ­σε­ων” όπως συμ­βαί­νει με το ψηφο­δέλ­τιο Παρίση.

Ο συν­δυα­σμός “ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ” είναι μία συμ­μα­χία πολι­τι­κών ομά­δων και προ­σω­πι­κο­τή­των, όλων των χρω­μά­των και των φασμά­των, του μητρο­πο­λι­τι­κού Δήμου μας που επι­διώ­κει την απαλ­λα­γή της περιο­χής μας από τα κάθε λογής οικο­νο­μι­κο­πο­λι­τι­κά κυκλώ­μα­τα και την διοί­κη­ση του Δήμου μας από κανο­νι­κούς ανθρώ­πους με κρι­τή­ρια αυστη­ρά πολι­τι­κά. Το πλε­ο­νέ­κτη­μά μας ένα­ντι των άλλων συν­δυα­σμών κι ο πλού­τος μας είναι όντως ότι έχου­με την πλέ­ον ανα­γνω­ρί­σι­μη κι ικα­νή πολι­τι­κή ομά­δα από ανθρώ­πους με “ρίζες” και πορεία στην τοπι­κή κοι­νω­νία που κατέρ­χο­νται στις εκλο­γές συνει­δη­τά για να ανα­σά­νει το νησί μας από τις ιδιό­τυ­πες” βαρωνίες”.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: NIKΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΚΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ )

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

1. ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ )
3. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -“ΠΟΛΥΜΝΙΑ” ( ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)
4. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ)
5. ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )
6. ΒΟΝΤΑ ΑΛΤΙΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ)
7. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ)
8. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
9. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
10. ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΠΡΩΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
11. ΖΑΧΑΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
12. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ)
13. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΦΑΝΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
14. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΗΝΙΑΣΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ )
16. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
17. ΝΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
18. ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΑΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ )
19. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)
20. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ)
21. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ )
22. ΡΑΝΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΕΜΠΟΡΟΣ)
23. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
24.ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
25. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ )
26.ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
27. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΑΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΝΤΟΡΙΣ”).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

1. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΡΑΤΩ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )
2. ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ( ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ)
3. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ- ΡΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -“ΠΟΕΤΑΣ” (ΜΟΥΣΙΚΟΣ)
4.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
5. ΔΕΣΙΜΟΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
6. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ )
7. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΤΕ)
8. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ- ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)
9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ- ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ )
10. ΠΑΠΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
11. ΡΟΣΟΛΥΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
12. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝΚΟΚΥΛΙΑ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥΠΡΟΝΝΩΝ

1. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΑΙΣΑΡΑΣ – “ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 2008” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
2. ΖΑΠΑΝΤΗΣ-ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
3. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
5. ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΕ)
6. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )
7. ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
8. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
9. ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ )

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ

1. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ- ΠΛΟΗΓΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ε.Α . ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ)
2. ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
3. ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
1. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ )
2. ΖΑΜΠΕΛΗ ΚΟΥΛΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ)
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ( ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ )
4. ΔΩΡΑ ΜΠΟΦΙΛΑΤΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )

Προ­σφέ­ρου­με στον τόπο την πιο δυνα­τή πολι­τι­κή ομά­δα,  πάμε για την νίκη.

Για την παρά­τα­ξη “ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ “- Ο επι­κε­φα­λής Νίκος Ανουσάκης

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.