- Διαφήμιση -

Ο Ντι Κάπριο συγχαίρει την Ελλάδα για την νομοθεσία της σχετικά με την βιοποικιλότητα

Η Δρακόλιμνη, η βιοποικιλότητα και ο .….Ντι Κάπριο!

Η Ελλά­δα είναι η πρώ­τη  χώρα που ανα­γνώ­ρι­σε στην νομο­θε­σία της την προ­στα­σία της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας. Πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι οποιοσ­δή­πο­τε  με τις ενέρ­γειές του βλά­πτει, σε προ­στα­τευ­μέ­νες περιο­χές, την βιο­ποι­κι­λό­τη­τα θα υπο­στεί τις συνέ­πειες του νόμου. Αυτή τη νομο­θε­τι­κή πρω­το­πο­ρία της χώρας μας ήρθε να την “φωτί­σει” μια  δημο­σί­ευ­ση του σταρ του Χόλι­γουντ Λεο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο.

Η ανάρ­τη­ση αυτή  περι­λάμ­βα­νε μια εντυ­πω­σια­κή φωτο­γρα­φία  του Αντώ­νη Καφε­τσή  από την δρα­κό­λι­μνη Τύμ­φης με το σχό­λιο ότι «Η Ελλά­δα έγι­νε πρό­σφα­τα η πρώ­τη ευρω­παϊ­κή χώρα που ανα­γνώ­ρι­σε Βασι­κές Περιο­χές Βιο­ποι­κι­λό­τη­τας (KBAs) στους νόμους και τις πολι­τι­κές της. Τα KBA είναι τα πιο σημα­ντι­κά μέρη στον κόσμο για τη δια­τή­ρη­ση της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας και δια­δρα­μα­τί­ζουν κρί­σι­μο ρόλο στη συνο­λι­κή υγεία του πλανήτη»

Στη συνέ­χεια, συμπλή­ρω­σε: «Αξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια για την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να πρω­το­στα­τή­σει ανα­δει­κνύ­ο­ντας το #KeyBiodiversityAreas ως βασι­κό εργα­λείο για την επέ­κτα­ση ενός δικτύ­ου προ­στα­τευό­με­νων περιο­χών και τη δια­τή­ρη­ση της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας στη Γη».

Στην δημο­σί­ευ­ση αυτή έσπευ­σε να κάνει retweet ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας Κυριά­κος Μητσοτάκης.

Η ανάρ­τη­ση του Ντι Κάπριο

Η είδη­ση αυτή πήρε μεγά­λη έκτα­ση στα social media και στα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα . Οσον αφο­ρά όμως τη Δρα­κό­λι­μνη Τύμ­φης αξί­ζει να επι­ση­μαν­θεί ότι πρό­σφα­τα ήρθαν στην δημο­σιό­τη­τα ευρή­μα­τα μικρο­πλα­στι­κών όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε πρό­σφα­τα  στο 4ο Συνέ­δριο Παγκό­σμιων Γεω­πάρ­κων UNESCO Ελλά­δας και Κύπρου  από την ομά­δα του LiMnADs Project (Limnological Monitoring & Alpine Datasets) ή αλλιώς «Λιμνά­δες», η οποία και πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη μελέ­τη σε ταμιευ­τή­ρα νερού σε μεγά­λα υψόμετρα.

Η  LiMnADs Project είχε «υιο­θε­τή­σει» από τον Οκτώ­βριο του 2022 τη Δρα­κό­λι­μνη Τύμ­φης, η οποία βρί­σκε­ται σε ύψος 2.050 μέτρων και είχε κάνει τις σχε­τι­κές έρευνες.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Δρα­κό­λι­μνη Τύμφης

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.